„Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica je regionalno preduzeće za tretman, skladištenje i odlaganje neopasnog otpada, sa lokacijom u Bikovu. Društvu je izdata integrisana IPPC dozvola od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredinu AP Vojvodine dana 09.11.2022. godine pod brojem 140-501-703/2022-05, sa kojom je stekli uslovi da se odlaže neopasan otpad koji zadovoljava granične vrednosti parametara za odlaganje neopasnog otpada.

Kako bi se otpad prihvatio od pravnih lica, neophodno je ispuniti sledeće uslove:

 1. Za svaku vrstu otpada neophodno je da se uradi Izveštaj o ispitivanja otpada prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanja i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021).
 2. Spisak laboratorija za ispitivanje otpada možete pogledati na drugoj strani ovog obaveštanja.
 3. Nakon određivanja indeksnog broja od strane akreditovane laboratorije, potrebno je izvršiti potpisivanje Ugovora sa Društvom u cilju izvršavanja uslužne delatnosti.
 4. Za izradu ugovora morate da dostavite, podatke preduzeća: naziv pravnog lica, matični broj, PIB, adresa, ime odgovornog lica i kontakt broj telefona.
 5. Nakon potpisivanja ugovora sa obe strane, procedura primanja otpada se sastoji od merenja kamiona na ulazu i na izlazu, vozač dobija otpremnicu sa težinom otpada i Dokument o kretanju otpada.
 6. Dokument o kretanju otpada mora da se izradi na osnovu Pravilnika o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvo za njegovo popunjavanje.
 7. Dokument o kretanju otpada prvi put kreira Regionalna deponija d.o.o., a posle toga, prilikom svake ture Pravna lica štampaju 4 primerka dostavlja preko vozača sa donetim otpadom, a mi samo overavamo i vraćamo primerak.
 8. Prihvatanje otpada na dalji tretman ili na odlaganje na sanitarnu deponiju, naplaćuje se po važećem cenovniku, koji možete pogledati na sledeom linku: CENOVNIK

Prihvatanje dopremljenog otpada odbija se:

 • - kada otpad ne ispunjava uslove o odlaganju utvrđene dozvolom;
 • - kada su pomešane različite vrste otpada, i vizuelnim pregledom utvrđeno da dopremljeni otpad nije identičan otpadu za koji je vršeno ispitivanje (u ovom slučaju je potrebna dopuna ili ponovno ispitivanje otpada);
 • - i kada nisu ispunjeni uslovi za odlaganje propisani Uredbom o odlaganju otpada na deponije i Zakonom o upravljanju otpadom;

Ukoliko se ponovnim ispitivanjem otpada utvrdi da predmetni otpad nije identičan otpadu za koji je vršeno ispitivanje ili ne ispunjava uslove za odlaganje, troškove dotatnog ispitivanja i utovara otpada snosi vlasnik/prevoznik otpada.

SPISAK LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE OTPADA