„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица је регионално предузеће за третман, складиштење и одлагање неопасног отпада, са локацијом у Бикову. Друштву је издата ИППЦ дозвола од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средину АП Војводине дана 09.11.2022. године под бројем 140-501-703/2022-05, са којом је стекли услови да се одлаже неопасан отпад који задовољава граничне вредности параметара за одлагање неопасног отпада.

Како би се отпад прихватио од правних лица, неопходно је испунити следеће услове:

 1. За сваку врсту отпада неопходно је да се уради Извештај о испитивања отпада према Правилнику о категоријама, испитивања и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021).
 2. Списак лабораторија за испитивање отпада можете погледати на другој страни овог обавештања.
 3. Након одређивања индексног броја од стране акредитоване лабораторије, потребно је извршити потписивање Уговора са Друштвом у циљу извршавања услужне делатности.
 4. За израду уговора морате да доставите, податке предузећа: назив правног лица, матични број, ПИБ, адреса, име одговорног лица и контакт број телефона.
 5. Након потписивања уговора са обе стране, процедура примања отпада се састоји од мерења камиона на улазу и на излазу, возач добија отпремницу са тежином отпада и Документ о кретању отпада.
 6. Документ о кретању отпада мора да се изради на основу Правилника о обрасцу документа о кретању отпада и упутство за његово попуњавање.
 7. Документ о кретању отпада први пут креира Регионална депонија д.о.о., а после тога, приликом сваке туре Правна лица штампају 4 примерка доставља преко возача са донетим отпадом, а ми само оверавамо и враћамо примерак.
 8. Прихватање отпада на даљи третман или на одлагање на санитарну депонију, наплаћује се по важећем ценовнику, који можете погледати на следеом линку:  ЦЕНОВНИК

Прихватање допремљеног отпада одбија се:

 • - када отпад не испуњава услове о одлагању утврђене дозволом;
 • - када су помешане различите врсте отпада, и визуелним прегледом утврђено да допремљени отпад није идентичан отпаду за који је вршено испитивање (у овом случају је потребна допуна или поновно испитивање отпада);
 • - и када нису испуњени услови за одлагање прописани Уредбом о одлагању отпада на депоније и Законом о управљању отпадом;

Уколико се поновним испитивањем отпада утврди да предметни отпад није идентичан отпаду за који је вршено испитивање или не испуњава услове за одлагање, трошкове дотатног испитивања и утовара отпада сноси власник/превозник отпада.

СПИСАК ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА