Започет је пробни рад Регионалног система управљања отпадом у Суботичком региону

Од почетка јула 2019. године Регионални центар за управљање отпадом у Бикову почео је са примањем сакупљеног комуналног отпада са територије града Суботица и са територије општине Кањижа. Истовремено пуштени су у рад линија за сепарацију отпада, компостилиште, и прве количине отпада су одложене на тело санитарне депоније.

smacap_Bright

Почетком августа 2019. године прикључили су се и трансфер станице у Бачкој Тополи и Сенти, чији комунални отпад се транспортује и такође третира, складишти и/или одлаже на комплексу Регионалне депоније доо Суботица. Трансфер станица у Кањижи је укључен у систем тек од 28.08.2019.

До данас, примљено је 1488 т комуналног отпада, што је третирано на линији на сепарацију отпада. У току је процес компостирања од око 120 т фракције комуналног отпада у једној призми а додатних 394 т је у фази припреме за процес компостирања. Одложено је приближно 685 т третираног отпада на телу санитарне депоније, а остатак балирано складиштен до предаје оператеру за рециклажу.

          

На јесен се очекује укључивање и осталих општина региона, општине Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац.
Пробни рад Регионалног центра ће да траје до јула 2020. године, након чега се очекује прибављање употребне дозволе у складу са Законом о планирању и изградњи, као и IPPC дозволе у складу са Законом о управљању отпадом.