Započet je probni rad Regionalnog sistema upravljanja otpadom u Subotičkom regionu

Od početka jula 2019. godine Regionalni centar za upravljanje otpadom u Bikovu počeo je sa primanjem sakupljenog komunalnog otpada sa teritorije grada Subotica i sa teritorije opštine Kanjiža. Istovremeno pušteni su u rad linija za separaciju otpada, kompostilište, i prve količine otpada su odložene na telo sanitarne deponije.

smacap_Bright

Početkom avgusta 2019. godine priključili su se i transfer stanice u Bačkoj Topoli i Senti, čiji komunalni otpad se transportuje i takođe tretira, skladišti i/ili odlaže na kompleksu Regionalne deponije doo Subotica. Transfer stanica u Kanjiži je uključen u sistem tek od 28.08.2019.

Do danas, primljeno je 1488 t komunalnog otpada, što je tretirano na liniji na separaciju otpada. U toku je proces kompostiranja od oko 120 t frakcije komunalnog otpada u jednoj prizmi a dodatnih 394 t je u fazi pripreme za proces kompostiranja. Odloženo je približno 685 t tretiranog otpada na telu sanitarne deponije, a ostatak balirano skladišten do predaje operateru za reciklažu.

          

Na jesen se očekuje uključivanje i ostalih opština regiona, opštine Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac.
Probni rad Regionalnog centra će da traje do jula 2020. godine, nakon čega se očekuje pribavljanje upotrebne dozvole u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i IPPC dozvole u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.