Admin, 2021-10-21 10:51:14

Кућни отпад ће се ускоро одвајати у две канте

Након прибављања интегрисане дозволе за заштиту животне средине (ИППЦ), “Регионална Депонија” д.о.о. Суботица, сада прихвата како комунални тако и индустријски неопасан отпад. Почетком године потписани су први уговори за пријем и третман неопасног индустријског отпада који настаје у процесима индустријске производње. Поред суботичких предузећа успешно сарађујемо и са фирмама у Војводини и Србији.

Преко половине мешаног комуналног отпада из Суботице долази на сепарацију ради поновног коришћења, рециклаже и компостирања а преостали део на одлагање у централном постројењу регионалне депоније и тај проценат се стално повец́ава. Током године у појединим насељима и месним заједницама уведено је примарно, селективно, сакупљање куц́ног отпада. Становници су добили или добијају две канте, плаву, која служи за рециклабилни, амбалажни, отпад (папир, метал, стакло, и пластику), и зелену за преостали мешани отпад, тзв. влажну фракцију. Мештани Чоке, Малог Иђоша и Палиц́а вец́ су успешно започели селективно сакупљање отпада.

Сва насеља у регији сматрају важним учешц́е заједнице ради заштите животне средине, како за ова тако и за будућа поколења, и томе у потпуности доприносе активним учешћем у процесу рециклаже. Циљ је да се повец́а еколошка свест и промовише рециклажа као један од најважнијих чинилаца у пирамиди очувања здраве животне средине.

Имплементирање селективног сакупљања отпада има изузетно добре резултате и служи за ефикасно управљање отпадом из домац́инстава.

ГАЛЕРИЈА