Регионална депонија д.о.о.

Пуно пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» Суботица

Скраћено пословно име: «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» д.о.о. Суботица

Седиште: Трг Лазара Нешића 1, 24000 Суботица

Основна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан

Број регистрације: БД 146624/2007 од 03.12.2007.

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Подаци о капиталу: Уписани новчани капитал 83.597,67 РСД

Директор: Góli Csilla, дипломирани економиста

Друштво је уписано у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе 18. фебруара 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.