Regionalna deponija d.o.o.

Puno poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom «REGIONALNA DEPONIJA» Subotica

Skraćeno poslovno ime: «REGIONALNA DEPONIJA» d.o.o. Subotica

Sedište: Trg Lazara Nešića 1, 24000 Subotica

Osnovna delatnost: 3811 Skupljanje otpada koji nije opasan

Broj registracije: BD 146624/2007 od 03.12.2007.

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JBBK: 81103

Podaci o kapitalu: Upisani novčani kapital 83.597,67 RSD

Direktor: Góli Csilla, diplomirani ekonomista

Društvo je upisano u jedinstveni registar poreskih obveznika Poreske uprave 18. februara 2008. godine, kada je Društvo i otpočelo sa aktivnostima za koje je registrovano.