Regionalna deponija d.o.o.

Puno poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom «REGIONALNA DEPONIJA» Subotica

Skraćeno poslovno ime: «REGIONALNA DEPONIJA» d.o.o. Subotica

Sedište: Bikovački put 280, Bikovo

Adresa za prijem pošte: Poštanski fah 3, 24207 Orom

Osnovna delatnost: 3821 – Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Broj registracije: BD 146624/2007 od 03.12.2007.

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JBBK: 81103

Podaci o kapitalu: Upisani novčani kapital 83.597,67 RSD

Direktor:  Dr. Gligor Gellért, Doktor biotehničkih nauka

Lice zaduženo za zaštitu podataka: Snežana Agbaba, info@deponija.rs, tel.: + 381 (0) 24 673 815

Društvo je upisano u jedinstveni registar poreskih obveznika Poreske uprave 18. februara 2008. godine, kada je Društvo i otpočelo sa aktivnostima za koje je registrovano.