Оснивачи

Оснивачи Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална Депонија“  Суботица су:

  1. Град Суботица – 54,79 %,

www.subotica.rs

  1. Општина Бачка Топола – 13,00 %,

www.btopola.org.rs

  1. Општина Кањижа – 9,76 %,

www.kanjiza.rs

  1. Општина Сента – 8,96 %,

www.zenta-senta.co.rs

  1. Општина Мали Иђош – 4,65 %,

www.maliidos.com

  1. Општина Чока – 4,44 %,

www.coka.rs

  1. Општина Нови Кнежевац – 4,40 %,

www.noviknezevac.rs.

 

Уговор о оснивању 2007

Уговор о оснивању 2014

Уговор о оснивању пречишћен текст 2016

Измене и допуне уговора о оснивању 2016

Пречишћен текст оснивачког акта 2020