Ügyvezető testület

Ügyvezető testület

 1. A társaság közgyűlése
 2. A társaság ügyvezetője

Organizaciona sema Drustva 2017-2

 

A társaság közgyűlését ( a továbbiakban mint:  közgyűlés) a társaság tagjai alkotják.  A társaság tagjai meghatalmazott képviselőjük által vesznek részt a közgyűlés munkájában.  A képviselőt a társaság tagja nevezi ki, illetve a társaságban az alapítói jogokat gyakorló tag megfelelő szerve.  A társaság tagjai egy-egy, az adott tag tőkerészesedésével részarányos szavazati joggal rendelkező képviselővel képviseltetik magukat a közgyűlésben.  Minden képviselőnek van helyettese, aki a képviselőt annak távolmaradása vagy akadályozottság esetén helyettesíti.  A képviselő-helyettest a társaság, illetve a társaságban az alapítói jogokat gyakorló tag megfelelő szerve nevezi ki, a képviselő kinevezésével egyidőben.  A képviselők és helyetteseik kinevezése négy évre szól.
A közgyűlésnek van elnöke és elnökhelyettese, akit a társaság tagjainak képviselői választanak meg az össz szavazatok szavazattöbbségével.  A közgyűlés helyettes elnöke a közgyűlés elnökének feladatkörét látja el az elnök távolmaradása vagy akadályozottsága esetén.

 

A közgyűlés az alábbi feladatokat látja el:

 

 1. meghozza az alapítói okirat módosításait,
 2. az alapító jóváhagyásával, meghozza az éves működési tervet,
 3. meghozza a hosszú- és középtávú működési és fejlesztési tervet,
 4. elfogadja a működési terv megvalósításáról szóló jelentést,
 5. elfogadja a pénzügyi jelentéseket, illetve a könyvvizsgálói jelentéseket, amennyiben a pénzügyi jelentéseket könyvvizsgálatnak kellett alávetni,
 6. felügyeli az ügyvezető munkáját és elfogadja az ügyvezető jelentését,
 7. határoz a társaság alaptőkéjének növeléséről és csökkentéséről, illetve minden jellegű értékpapír-kibocsátásról,
 8. határoz a nyereség-felosztásról és a veszteségek fedezéséről, ideértve annak a napnak a meghatározását, amikor a társaság tagjai megszerzik nyereségrészesedési jogukat, illetve a tagi nyereségrészesedés kifizetésének a napját, valamint dönt a nyereség a társaság fejlesztésébe történő befektetéséről,
 9. kinevezi és felmenti az ügyvezetőt és megállapítja a munkája után fizetendő díjazást, ill. a díjazás megállapításának elveit,
 10. kinevezi a könyvvizsgálót és megállapítja annak díjazását, amennyiben ezt a törvény előlátja,
 11. határozatot hoz a felszámolási eljárásról, valamint a Társaság részéről történő csődeljárási javaslat benyújtásáról,
 12. kinevezi a felszámolóbiztost és elfogadja a felszámolási mérlegeket és a felszámolóbiztos jelentéseit,
 13. határoz a saját részesedés megszerzéséről,
 14. határoz a társaság tagjainak a pótlólagos befizetésekre és ezen befizetések visszatérítésére vonatkozó kötelezettségeiről,
 15. 15.határoz a tag a társaságból történő kilépésére vonatkozó kérelméről,
 16. határoz a tag a társaságból történő kizárásáról nem fizetés illetve a jegyzett részesedés befizetésének elmulasztása miatt,
 17. határoz a társaság tagjának kizárására vonatkozó bírósági eljárás megindításáról,
 18. határoz a részesedés visszavonásáról és megsemmisítéséről,
 19. meghatalmazást ad,
 20. határoz eljárás megindításáról és a társaság képviseletére vonatkozó felhatalmazásról a meghatalmazottal, illetve az ügyvezetővel folytatott bírósági eljárásban,
 21. határoz eljárás megindításáról és a társaság képviseletére vonatkozó felhatalmazásról a társaság tagjával folytatott bírósági eljárásban,
 22. jóváhagyja az új tag csatlakozásáról szóló szerződést és előzetesen jóváhagyja a harmadik személyre történő részesedés-átruházást, a törvénnyel összhangban,
 23. határoz a státusbeli változásokról és a jogi forma módosításairól,
 24. jóváhagyja az egyéni érdekeltségű jogi ügyleteket, a törvénnyel összhangban,
 25. jóváhagyja a nagy értékű vagyoni eszközök megszerzését, értékesítését, bérbeadását, elzálogosítását vagy a felettük történő rendelkezés egyéb formáit, a törvénnyel összhangban,
 26. meghozza működésének ügyrendjét,
 27. egyéb feladatokat lát el és határoz egyéb kérdésekben a törvénnyel és ezzel a szerződéssel összhangban.

 

A társaság közgyűlésének kinevezett tagjai:

 • Szabadka Város képviseletében: Kern Solya Mária  (tag), Ankica Petrović (helyettes tag)
 • Topolya Község képviseletében: Szabolcski Szabolcs (tag), Đurđica Plećaš Ivezić (helyettes tag)
 • Magyarkanizsa Község képviseletében: Szarapka Ede (tag), Bajtai Balázs(helyettes tag)
 • Zenta Község képviseletében: Domány Zoltán (tag), Lőrinc Király Livia (helyettes tag)
 • Kishegyes Község képviseletében: Marevity Radmila (tag) Kálmán Imre (helyettes tag)
 • Csóka Község képviseletében: Popovity Jagodica (tag), Balázs Ferenc (helyettes tag)
 • Törökkanizsa Község képviseletében: Mile Vidaković (tag),  Romhányi Rita (helyettes tag)

A társaság közgyűlésének elnöki teendőit Kern Solya Mária, szabadkai okleveles közgazdász látja el.

A társaság ügyvezetője (a továbbiakban mint: ügyvezető), az alábbi feladatokat látja el:

 

 1. ellátja a társaság képviseletét és vezeti annak működését a törvénnyel, a társaság alapítói okiratával és a közgyűlés határozataival összhangban,
 2. megszervezi és irányítja a munkafolyamatokat,
 3. felel a társaság törvénykövető működéséért,
 4. éves működési program-javaslatot terjeszt be a közgyűlésnek és intézkedik annak megvalósítására,
 5. felterjeszti a pénzügyi jelentéseket,
 6. felelősséget visel a társaság üzleti könyveinek szabályos vezetéséért,
 7. felel a társaság pénzügyi jelentéseinek pontosságáért,
 8. biztosítja a közgyűlésen meghozott határozatok nyilvántartásának vezetését,
 9. végrehajtja a közgyűlés határozatait,
 10. munkájáról jelentést tesz a közgyűlésnek,
 11. ellát minden olyan feladatot, mely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe

Az ügyvezetőt a társaság közgyűlése nevezi ki négy éves megbízatási időszakra. Az ügyvezető kinevezése a lefolytatott nyilvános pályázat alapján történik.