Органи управљања

Органи управљања су:

 • 1. Скупштина Друштва
 • 2. Директор Друштва

 

Правилник о организацији и систематизацији послова 2021.

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова 2021.

Правилник о изменама и допунама правилника о раду 2020.

Правилник о раду 2016.

Скупштину Друштва (у даљем тексту: Скупштина) чине чланови Друштва. Чланови Друштва учествују у раду Скупштине преко овлашћеног представника. Представника именује члан Друштва, односно одговарајући орган члана који врши оснивачка права у Друштву. Сваки члан Друштва има по једног представника у Скупштини који има право гласа, сразмерно уделу члана. Сваки представник има свог заменика који га у случају одсуства или спречености замењује. Заменике представника именује члан Друштва, односно одговарајући орган члана који врши оснивачка права у Друштву, истовремено са именовањем представника. Представници и заменици представника именују се на период од четири године.

Скупштина има председника и заменика председника које бирају представници чланова већином гласова од укупног броја гласова. Заменик председника Скупштине врши овлашћења председника Скупштине у случају његовог одсуства или спречености.

Скупштина врши следеће послове:

 1. доноси измене оснивачког акта,
 2. доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача,
 3. доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја,
 4. усваја извештај о реализацији програма пословања,
 5. усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
 6. наџире рад директора и усваја извештаје директора,
 7. одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности,
 8. одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима Друштва, односно о улагању добити у развој Друштва,
 9. именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање накнаде,
 10. именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад, у случају да је то прописано законом,
 11. одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране Друштва,
 12. именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника,
 13. одлучује о стицању сопствених удела,
 14. одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата,
 15. одлучује о захтеву за иступање члана Друштва,
 16. одлучује о искључењу члана Друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога,
 17. одлучује о покретању спора за искључење члана Друштва,
 18. одлучује о повлачењу и поништењу удела,
 19. даје прокуру,
 20. одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором,
 21. одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору против члана Друштва,
 22. одобрава уговор о приступању новог члана и даје претходну сагласност на пренос удела трећем лицу, у складу са законом,
 23. одлучује о статусним променама и променама правне форме,
 24. даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са законом,
 25. даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности, у складу са законом,
 26. доноси пословник о свом раду,
 27. врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим уговором.

Именовани чланови Скупштине Друштва су:

 • Представници Града Суботице:  Мариа Керн Шоља (члан)
 • Представници Општине Бачка Топола: Саболч Саболчки (члан), Ђурђица Плећаш Ивезић (заменик члана)
 • Представници Општине Кањижа: Еде Сарапка (члан), Балаж Бајтаи (заменик члана)
 • Представници Општине Сента: Изабела Шухајда  (члан), Ливиа Леринц Кираљ (заменик члана)
 • Представници Општине Мали Иђош:  Драган Мартиновић (члан), Калман Имре (заменик члана)
 • Представници Општине Чока: Јагодица Поповић (члан), Ференц Балаж (заменик члана)
 • Представници Општине Нови Кнежевац: Миле Видаковић (члан), Рита Ромхањи (заменик члана)

Функцију председника Скупштине Друштва обавља Мариа Керн Шоља, дипломирани економиста из Суботице.

 

Директор Друштва (у даљем тексту: директор) врши следеће послове:

 1. заступа и представља друштво и води послове Друштва, у складу са законом, оснивачким актом Друштва и одлукама скупштине,
 2. организује и руководи процесом рада,
 3. одговара за законитост рада Друштва,
 4. предлаже Скупштини годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење,
 5. предлаже финансијске извештаје,
 6. одговара за уредно вођење пословних књига Друштва,
 7. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва,
 8. обезбеђује вођење евиденције о свим донетим одлукама Скупштине,
 9. извршава одлуке Скупштине,
 10. о свом раду извештава Скупштину,
 11. обавља све друге послове који нису у надлежности Скупштине.

Директора именује Скупштина Друштва, на мандатни период од четири године. Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса.