Органи управљања

Органи управљања су:

 • 1. Скупштина Друштва
 • 2. Директор Друштва

Скупштину Друштва (у даљем тексту: Скупштина) чине чланови Друштва. Чланови Друштва учествују у раду Скупштине преко овлашћеног представника. Представника именује члан Друштва, односно одговарајући орган члана који врши оснивачка права у Друштву. Сваки члан Друштва има по једног представника у Скупштини који има право гласа, сразмерно уделу члана. Сваки представник има свог заменика који га у случају одсуства или спречености замењује. Заменике представника именује члан Друштва, односно одговарајући орган члана који врши оснивачка права у Друштву, истовремено са именовањем представника. Представници и заменици представника именују се на период од четири године.

Скупштина има председника и заменика председника које бирају представници чланова већином гласова од укупног броја гласова. Заменик председника Скупштине врши овлашћења председника Скупштине у случају његовог одсуства или спречености.

Скупштина врши следеће послове:

 1. доноси измене оснивачког акта,
 2. доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача,
 3. доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја,
 4. усваја извештај о реализацији програма пословања,
 5. усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
 6. наџире рад директора и усваја извештаје директора,
 7. одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности,
 8. одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима Друштва, односно о улагању добити у развој Друштва,
 9. именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање накнаде,
 10. именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад, у случају да је то прописано законом,
 11. одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране Друштва,
 12. именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника,
 13. одлучује о стицању сопствених удела,
 14. одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата,
 15. одлучује о захтеву за иступање члана Друштва,
 16. одлучује о искључењу члана Друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога,
 17. одлучује о покретању спора за искључење члана Друштва,
 18. одлучује о повлачењу и поништењу удела,
 19. даје прокуру,
 20. одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором,
 21. одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору против члана Друштва,
 22. одобрава уговор о приступању новог члана и даје претходну сагласност на пренос удела трећем лицу, у складу са законом,
 23. одлучује о статусним променама и променама правне форме,
 24. даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са законом,
 25. даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности, у складу са законом,
 26. доноси пословник о свом раду,
 27. врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим уговором.

Именовани чланови Скупштине Друштва су:

 • Представници Града Суботице: Чаба Шанта (члан), Саша Граворац (заменик члана)
 • Представници Општине Бачка Топола: Домањ Дудаш Диана (члан), Милан Ардалић (заменик члана)
 • Представници Општине Кањижа: Шафрањ Атила (члан), Балаж Бајтаи (заменик члана)
 • Представници Општине Сента: Домањ Золтан (члан), Ливиа Леринц Кираљ (заменик члана)
 • Представници Општине Мали Иђош: Маревић Радимила (члан), Мрачевић Андреа (заменик члана)
 • Представници Општине Чока: Јагодица Поповић (члан), Шевењхази Ева (заменик члана)
 • Представници Општине Нови Кнежевац: Весна Кришанов (члан), Анита Унг (заменик члана)

Функцију председника Скупштине Друштва обавља Чаба Шанта, дипломирани грађевински инжењер из Суботице.

 

Директор Друштва (у даљем тексту: директор) врши следеће послове:

 1. заступа и представља друштво и води послове Друштва, у складу са законом, оснивачким актом Друштва и одлукама скупштине,
 2. организује и руководи процесом рада,
 3. одговара за законитост рада Друштва,
 4. предлаже Скупштини годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење,
 5. предлаже финансијске извештаје,
 6. одговара за уредно вођење пословних књига Друштва,
 7. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва,
 8. обезбеђује вођење евиденције о свим донетим одлукама Скупштине,
 9. извршава одлуке Скупштине,
 10. о свом раду извештава Скупштину,
 11. обавља све друге послове који нису у надлежности Скупштине.

Директора именује Скупштина Друштва, на мандатни период од четири године. Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса. Функцију вршиоца дужности директора обавља Андреа Кикић, мастер економије из Суботице.

 

 

Organizaciona sema Drustva 2016 2017 PP CIRILICA