Organi upravljanja

Organi upravljanja su:

 • 1. Skupština Društva
 • 2. Direktor Društva

Skupštinu Društva (u daljem tekstu: Skupština) čine članovi Društva. Članovi Društva učestvuju u radu Skupštine preko ovlašćenog predstavnika. Predstavnika imenuje član Društva, odnosno odgovarajući organ člana koji vrši osnivačka prava u Društvu. Svaki član Društva ima po jednog predstavnika u Skupštini koji ima pravo glasa, srazmerno udelu člana. Svaki predstavnik ima svog zamenika koji ga u slučaju odsustva ili sprečenosti zamenjuje. Zamenike predstavnika imenuje član Društva, odnosno odgovarajući organ člana koji vrši osnivačka prava u Društvu, istovremeno sa imenovanjem predstavnika. Predstavnici i zamenici predstavnika imenuju se na period od četiri godine.

Skupština ima predsednika i zamenika predsednika koje biraju predstavnici članova većinom glasova od ukupnog broja glasova. Zamenik predsednika Skupštine vrši ovlašćenja predsednika Skupštine u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti.

Skupština vrši sledeće poslove:

 1. donosi izmene osnivačkog akta,
 2. donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost osnivača,
 3. donosi dugoročni i srednjoročni plan rada i razvoja,
 4. usvaja izveštaj o realizaciji programa poslovanja,
 5. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
 6. nadžire rad direktora i usvaja izveštaje direktora,
 7. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti,
 8. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima Društva, odnosno o ulaganju dobiti u razvoj Društva,
 9. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje naknade,
 10. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad, u slučaju da je to propisano zakonom,
 11. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva,
 12. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika,
 13. odlučuje o sticanju sopstvenih udela,
 14. odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata,
 15. odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva,
 16. odlučuje o isključenju člana Društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga,
 17. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva,
 18. odlučuje o povlačenju i poništenju udela,
 19. daje prokuru,
 20. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom,
 21. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva,
 22. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje prethodnu saglasnost na prenos udela trećem licu, u skladu sa zakonom,
 23. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme,
 24. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa zakonom,
 25. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti, u skladu sa zakonom,
 26. donosi poslovnik o svom radu,
 27. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i ovim ugovorom.

Imenovani članovi Skupštine Društva su:

 • Predstavnici Grada Subotice: Čaba Šanta (član), Saša Gravorac (zamenik člana)
 • Predstavnici Opštine Bačka Topola: Domanj Dudaš Diana (član), Milan Ardalić (zamenik člana)
 • Predstavnici Opštine Kanjiža: Šafranj Atila (član), Balaž Bajtai (zamenik člana)
 • Predstavnici Opštine Senta: Domanj Zoltan (član), Livia Lerinc Kiralj (zamenik člana)
 • Predstavnici Opštine Mali Iđoš: Marević Radimila (član), Mračević Andrea (zamenik člana)
 • Predstavnici Opštine Čoka: Jagodica Popović (član), Ševenjhazi Eva (zamenik člana)
 • Predstavnici Opštine Novi Kneževac: Vesna Krišanov (član), Anita Ung (zamenik člana)

Funkciju predsednika Skupštine Društva obavlja Čaba Šanta, diplomirani građevinski inženjer iz Subotice.

 

Direktor Društva (u daljem tekstu: direktor) vrši sledeće poslove:

 1. zastupa i predstavlja društvo i vodi poslove Društva, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom Društva i odlukama skupštine,
 2. organizuje i rukovodi procesom rada,
 3. odgovara za zakonitost rada Društva,
 4. predlaže Skupštini godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje,
 5. predlaže finansijske izveštaje,
 6. odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva,
 7. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva,
 8. obezbeđuje vođenje evidencije o svim donetim odlukama Skupštine,
 9. izvršava odluke Skupštine,
 10. o svom radu izveštava Skupštinu,
 11. obavlja sve druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine.

Direktora imenuje Skupština Društva, na mandatni period od četiri godine. Direktor se imenuje na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Funkciju vršioca dužnosti direktora obavlja Andrea Kikić, master ekonomije iz Subotice.

 

 

Organizaciona sema Drustva 2016 2017 PP CIRILICA