Organi upravljanja

Organi upravljanja su:

 • 1. Skupština Društva
 • 2. Direktor Društva

 

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova 2021.

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova 2021.

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o radu 2020.

Pravilnik o radu 2016.

Skupštinu Društva (u daljem tekstu: Skupština) čine članovi Društva. Članovi Društva učestvuju u radu Skupštine preko ovlašćenog predstavnika. Predstavnika imenuje član Društva, odnosno odgovarajući organ člana koji vrši osnivačka prava u Društvu. Svaki član Društva ima po jednog predstavnika u Skupštini koji ima pravo glasa, srazmerno udelu člana. Svaki predstavnik ima svog zamenika koji ga u slučaju odsustva ili sprečenosti zamenjuje. Zamenike predstavnika imenuje član Društva, odnosno odgovarajući organ člana koji vrši osnivačka prava u Društvu, istovremeno sa imenovanjem predstavnika. Predstavnici i zamenici predstavnika imenuju se na period od četiri godine.

Skupština ima predsednika i zamenika predsednika koje biraju predstavnici članova većinom glasova od ukupnog broja glasova. Zamenik predsednika Skupštine vrši ovlašćenja predsednika Skupštine u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti.

Skupština vrši sledeće poslove:

 1. donosi izmene osnivačkog akta,
 2. donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost osnivača,
 3. donosi dugoročni i srednjoročni plan rada i razvoja,
 4. usvaja izveštaj o realizaciji programa poslovanja,
 5. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
 6. nadžire rad direktora i usvaja izveštaje direktora,
 7. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti,
 8. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima Društva, odnosno o ulaganju dobiti u razvoj Društva,
 9. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje naknade,
 10. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad, u slučaju da je to propisano zakonom,
 11. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva,
 12. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika,
 13. odlučuje o sticanju sopstvenih udela,
 14. odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata,
 15. odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva,
 16. odlučuje o isključenju člana Društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga,
 17. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva,
 18. odlučuje o povlačenju i poništenju udela,
 19. daje prokuru,
 20. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom,
 21. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva,
 22. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje prethodnu saglasnost na prenos udela trećem licu, u skladu sa zakonom,
 23. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme,
 24. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa zakonom,
 25. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti, u skladu sa zakonom,
 26. donosi poslovnik o svom radu,
 27. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i ovim ugovorom.

Imenovani članovi Skupštine Društva su:

 • Predstavnici Grada Subotice:  Maria Kern Šolja (član)
 • Predstavnici Opštine Bačka Topola: Sabolč Sabolčki (član), Đurđica Plećaš Ivezić (zamenik člana)
 • Predstavnici Opštine Kanjiža: Ede Sarapka (član), Balaž Bajtai (zamenik člana)
 • Predstavnici Opštine Senta: Izabela Šuhajda  (član), Livia Lerinc Kiralj (zamenik člana)
 • Predstavnici Opštine Mali Iđoš:  Dragan Martinović (član), Kalman Imre (zamenik člana)
 • Predstavnici Opštine Čoka: Jagodica Popović (član), Ferenc Balaž (zamenik člana)
 • Predstavnici Opštine Novi Kneževac: Mile Vidaković (član), Rita Romhanji (zamenik člana)

Funkciju predsednika Skupštine Društva obavlja Maria Kern Šolja, diplomirani ekonomista iz Subotice.

 

Direktor Društva (u daljem tekstu: direktor) vrši sledeće poslove:

 1. zastupa i predstavlja društvo i vodi poslove Društva, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom Društva i odlukama skupštine,
 2. organizuje i rukovodi procesom rada,
 3. odgovara za zakonitost rada Društva,
 4. predlaže Skupštini godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje,
 5. predlaže finansijske izveštaje,
 6. odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva,
 7. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva,
 8. obezbeđuje vođenje evidencije o svim donetim odlukama Skupštine,
 9. izvršava odluke Skupštine,
 10. o svom radu izveštava Skupštinu,
 11. obavlja sve druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine.

Direktora imenuje Skupština Društva, na mandatni period od četiri godine. Direktor se imenuje na osnovu sprovedenog javnog konkursa.