Мисија, визија, циљеви

Мисија

Мисија Друштва је стварање услова за имплементацију регионалног система управљања отпадом према захтевима Националне стратегије, домаћег законодавства и директивама Европске уније, као и развој и подизање еколошке свести грађана.

Визија

Визија Друштва је изградња савременог регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом и достизање највишег нивоа управљања отпадом у Републици Србији.Напредовањем пројекта изградње регионалне санитарне депоније и пратећих објеката постепено се обезбеђују услови да се затворе и санирају постојећа сметлишта у Региону, као и да се отпад на безбедан начин одлаже, како не би дошло до загађења поџемних вода, земљишта и ваздуха. Посебна пажња је на едукацији грађана и освешћивању потреба за уређеним системом управљањања отпадом чије функционисање зависи од сваког појединца.

Циљеви

Основни циљ изградње система за управљање чврстим комуналним отпадом је да задовољи потребе Региона у овој области и успостави потпуно нови приступ управљању отпадом у интересу будућих генерација, кроз:

  1. Превенцију настајања отпада
  2. Минимизацију настајања отпада на извору настајања
  3. Поновно коришћење отпада
  4. Рециклирање отпада
  5. Искоришћавање отпада за добијање енергије
  6. Трајно безбедно депоновање отпада
  7. Повећање примарне сепарације
  8. Спречавање загађења околине у близини река и иригационих канала
  9. Затварање и рекултивацију постојећих сметлишта
  10. Остале циљеве предвиђене Националном стратегијом управљања отпадом

Остваривање наведених циљева ће се постићи изградњом регионалне санитарне депоније са пратећим објектима (управна зграда, трафо станица, пречистач процедне воде, сервис за возила), постројења за селекцију отпада, компостилишта,трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, са рециклажним двориштима,рециклажних дворишта у Суботици, Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, набавку додатне опреме за сакупљање отпада и примарну селекцију, набавку возила за даљински транспорт отпада и подизање еколошке свести грађана, односно спровођење едукативних активности.

Листа објеката који ће бити изграђени, као и опрема која ће се набавити, представљају релевантне индикаторе, на основу којих ће се мерити напредак у пословању предузећа, што ће за директну последицу имати очување здравље становништва и животне средине (вода, ваздух, земљипште).