Мисија, визија, циљеви

Мисија

Мисија Друштва је управљање отпадом као ресурсом, заштита животне средине и имплементација концепта одрживог развоја кроз механизам циркуларне економије у којем нема неискориштеног отпада. Регионалним системом сакупљања отпада се обезбеђују услови примене прописаних мера поступања са отпадом који су у складу са захтевима Националне Стратегије домаћег законодавства и Директивама Европске уније. Наша мисија – едукација грађана у циљу унапређења квалитета живота, очување природних ресурса за будуће генерације, креирање интегрисаног система смањења настанка отпада. Први корак је усвајање здравих навика као што је увођење примарне селекције (рециклажа) у свакодневни живот. Решење проблема отпада јесте могуће само ако корачамо заједно….

Визија

Визија Друштва је да будемо покретачка снага у уређивању области управљања отпадом на одговоран начин како би обезбедили здравију и чистију животну средину себи и будућим генерацијама. Радом Регионалног центра за управљање отпадом и пратећих објеката се обезбеђују услови за затварање и рекултивацију постојећих несанитарних депонија у циљу заштите животне средине, како не би дошло до даљег загађивања подземних вода, земљишта и ваздуха. Штетне материје из отпада кроз воду и земљиште улазе у биолошки ланац, и могу да проузрокују последице по здравље становнишва.

Стратешки циљеви

Основни циљ рада система за управљање чврстим комуналним отпадом је да задовољи потребе Региона у овој области и успостави потпуно нови приступ управљању отпадом у интересу будућих генерација, кроз:

 1. Превенцију настајања отпада
 2. Минимизацију настајања отпада на извору настајања
 3. Поновно коришћење отпада
 4. Рециклирање отпада
 5. Искоришћавање отпада за добијање енергије
 6. Трајно безбедно депоновање отпада
 7. Повећање примарне сепарације
 8. Спречавање загађења околине у близини река и иригационих канала
 9. Затварање и рекултивацију постојећих сметлишта
 10. Остале циљеве предвиђене Националном стратегијом управљања отпадом

Остваривање наведених циљева ће се постићи функционисањем регионалне санитарне депоније са пратећим објектима (управна зграда, трафо станица, пречистач процедне воде, сервис за возила), постројења за селекцију отпада, компостилишта,трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, са рециклажним двориштима у Суботици, Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, набавку додатне опреме за сакупљање отпада и примарну селекцију, набавку возила за даљински транспорт отпада и подизање еколошке свести грађана, односно спровођење едукативних активности.

Ради остварења наведених циљева успоставили смо и примењујемо систем менаџмента квалитетом (у складу са захтевима стандарда ИСО 9001) и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (у складу са захтевима стандарда ИСО 45001) и систем управљања заштитом животне (у складу са захтевима стандарда ИСО 14001), што подразумева:

 • Поштовање релевантних прописа у пословању предузећа;
 • Поузданост и сигурност наших услуга, што значи да тежимо да у потпуности испунимо преузете обавезе.
 • Укључивање свих запослених у остварење циљева фирме и бригу о њиховом здрављу и безбедности уз оспособљавање, образовање и мотивацију запослених;
 • Разумевање и поштовање значаја сваке активности у процесу, јер „ланац је толико јак, колико је јака најслабија карика у ланцу“;
 • Свестан и непрекидан рад на побољшавању квалитета услуга, заштите здравља и безбедности на раду, заштите животне средине са акцентом рационално коришћење ресурса;
 • Праћење и анализу постигнутих учинака, идентификовање, истраживање и отклањање насталих неусаглашености и предузимање мера за превенцију могућих узрока неусаглашености спровођењем планираних и контролисаних промена
 • Одлучивање на основу чињеница, јер квалитетне одлуке се могу донети само на бази конкретних података и поузданих информација;
 • Изградњу узајамно корисних, партнерских односа са свима, јер дугорочан успех се не може остварити без успешних и поузданих пословних партнера.
 • Посвећеност пружању безбедних и здравих услова рада ради спречавања повреда и нарушавања здравЉа у вези са радом.
 • Посвећеност испуњавању свих релевантних законских и других захтева;
 • Посвећеност елиминисању опасности и смањивању ризика укЉучујући посвећеност сталном побоЉшавању интегрисаног менаџмент система.
 • Посвећени смо консултовању и учествовању радника.

potpisslika