Misija, vizija, ciljevi

Misija

Misija Društva je upravljanje otpadom kao resursom, zaštita životne sredine i implementacija koncepta održivog razvoja kroz mehanizam cirkularne ekonomije u kojem nema neiskorištenog otpada. Regionalnim sistemom sakupljanja otpada se obezbeđuju uslovi primene propisanih mera postupanja sa otpadom koji su u skladu sa zahtevima Nacionalne Strategije domaćeg zakonodavstva i Direktivama Evropske unije. Naša misija – edukacija građana u cilju unapređenja kvaliteta života, očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije, kreiranje integrisanog sistema smanjenja nastanka otpada. Prvi korak je usvajanje zdravih navika kao što je uvođenje primarne selekcije (reciklaža) u svakodnevni život. Rešenje problema otpada jeste moguće samo ako koračamo zajedno….

Vizija

Vizija Društva je da budemo pokretačka snaga u uređivanju oblasti upravljanja otpadom na odgovoran način kako bi obezbedili zdraviju i čistiju životnu sredinu sebi i budućim generacijama. Radom Regionalnog centra za upravljanje otpadom i pratećih objekata se obezbeđuju uslovi za zatvaranje i rekultivaciju postojećih nesanitarnih deponija u cilju zaštite životne sredine, kako ne bi došlo do daljeg zagađivanja podzemnih voda, zemljišta i vazduha. Štetne materije iz otpada kroz vodu i zemljište ulaze u biološki lanac, i mogu da prouzrokuju posledice po zdravlje stanovnišva.

Strateški ciljevi

Osnovni cilj rada sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom je da zadovolji potrebe Regiona u ovoj oblasti i uspostavi potpuno novi pristup upravljanju otpadom u interesu budućih generacija, kroz:

 1. Prevenciju nastajanja otpada
 2. Minimizaciju nastajanja otpada na izvoru nastajanja
 3. Ponovno korišćenje otpada
 4. Recikliranje otpada
 5. Iskorišćavanje otpada za dobijanje energije
 6. Trajno bezbedno deponovanje otpada
 7. Povećanje primarne separacije
 8. Sprečavanje zagađenja okoline u blizini reka i irigacionih kanala
 9. Zatvaranje i rekultivaciju postojećih smetlišta
 10. Ostale ciljeve predviđene Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom

Ostvarivanje navedenih ciljeva će se postići funkcionisanjem regionalne sanitarne deponije sa pratećim objektima (upravna zgrada, trafo stanica, prečistač procedne vode, servis za vozila), postrojenja za selekciju otpada, kompostilišta,transfer stanica u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, sa reciklažnim dvorištima u Subotici, Čoki, Malom Iđošu i Novom Kneževcu, nabavku dodatne opreme za sakupljanje otpada i primarnu selekciju, nabavku vozila za daljinski transport otpada i podizanje ekološke svesti građana, odnosno sprovođenje edukativnih aktivnosti.

Radi ostvarenja navedenih ciljeva uspostavili smo i primenjujemo sistem menadžmenta kvalitetom (u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001) i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001) i sistem upravljanja zaštitom životne (u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001), što podrazumeva:

 • Poštovanje relevantnih propisa u poslovanju preduzeća;
 • Pouzdanost i sigurnost naših usluga, što znači da težimo da u potpunosti ispunimo preuzete obaveze.
 • Uključivanje svih zaposlenih u ostvarenje ciljeva firme i brigu o njihovom zdravlju i bezbednosti uz osposobljavanje, obrazovanje i motivaciju zaposlenih;
 • Razumevanje i poštovanje značaja svake aktivnosti u procesu, jer „lanac je toliko jak, koliko je jaka najslabija karika u lancu“;
 • Svestan i neprekidan rad na poboljšavanju kvaliteta usluga, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, zaštite životne sredine sa akcentom racionalno korišćenje resursa;
 • Praćenje i analizu postignutih učinaka, identifikovanje, istraživanje i otklanjanje nastalih neusaglašenosti i preduzimanje mera za prevenciju mogućih uzroka neusaglašenosti sprovođenjem planiranih i kontrolisanih promena
 • Odlučivanje na osnovu činjenica, jer kvalitetne odluke se mogu doneti samo na bazi konkretnih podataka i pouzdanih informacija;
 • Izgradnju uzajamno korisnih, partnerskih odnosa sa svima, jer dugoročan uspeh se ne može ostvariti bez uspešnih i pouzdanih poslovnih partnera.
 • Posvećenost pružanju bezbednih i zdravih uslova rada radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravLja u vezi sa radom.
 • Posvećenost ispunjavanju svih relevantnih zakonskih i drugih zahteva;
 • Posvećenost eliminisanju opasnosti i smanjivanju rizika ukLjučujući posvećenost stalnom poboLJšavanju integrisanog menadžment sistema.
 • Posvećeni smo konsultovanju i učestvovanju radnika.

potpisslika