Misija, vizija, ciljevi

Misija

Misija Društva je upravljanje otpadom kao resursom, zaštita životne sredine i implementacija koncepta održivog razvoja kroz mehanizam cirkularne ekonomije u kojem nema neiskorištenog otpada. Regionalnim sistemom sakupljanja otpada se obezbeđuju uslovi primene propisanih mera postupanja sa otpadom koji su u skladu sa zahtevima Nacionalne Strategije domaćeg zakonodavstva i Direktivama Evropske unije. Naša misija – edukacija građana u cilju unapređenja kvaliteta života, očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije, kreiranje integrisanog sistema smanjenja nastanka otpada. Prvi korak je usvajanje zdravih navika kao što je uvođenje primarne selekcije (reciklaža) u svakodnevni život. Rešenje problema otpada jeste moguće samo ako koračamo zajedno….

 

Vizija

Vizija Društva je da budemo pokretačka snaga u uređivanju oblasti upravljanja otpadom na odgovoran način kako bi obezbedili zdraviju i čistiju životnu sredinu sebi i budućim generacijama. Radom Regionalnog centra za upravljanje otpadom i pratećih objekata se obezbeđuju uslovi za zatvaranje i rekultivaciju postojećih nesanitarnih deponija u cilju zaštite životne sredine, kako ne bi došlo do daljeg zagađivanja podzemnih voda, zemljišta i vazduha. Štetne materije iz otpada kroz vodu i zemljište ulaze u biološki lanac, i mogu da prouzrokuju posledice po zdravlje stanovnišva.

Ciljevi

Osnovni cilj rada sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom je da zadovolji potrebe Regiona u ovoj oblasti i uspostavi potpuno novi pristup upravljanju otpadom u interesu budućih generacija, kroz:

  1. Prevenciju nastajanja otpada
  2. Minimizaciju nastajanja otpada na izvoru nastajanja
  3. Ponovno korišćenje otpada
  4. Recikliranje otpada
  5. Iskorišćavanje otpada za dobijanje energije
  6. Trajno bezbedno deponovanje otpada
  7. Povećanje primarne separacije
  8. Sprečavanje zagađenja okoline u blizini reka i irigacionih kanala
  9. Zatvaranje i rekultivaciju postojećih smetlišta
  10. Ostale ciljeve predviđene Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom

Ostvarivanje navedenih ciljeva će se postići funkcionisanjem regionalne sanitarne deponije sa pratećim objektima (upravna zgrada, trafo stanica, prečistač procedne vode, servis za vozila), postrojenja za selekciju otpada, kompostilišta,transfer stanica u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, sa reciklažnim dvorištima,reciklažnih dvorišta u Subotici, Čoki, Malom Iđošu i Novom Kneževcu, nabavku dodatne opreme za sakupljanje otpada i primarnu selekciju, nabavku vozila za daljinski transport otpada i podizanje ekološke svesti građana, odnosno sprovođenje edukativnih aktivnosti.

Lista objekata koji će biti izgrađeni, kao i oprema koja će se nabaviti, predstavljaju relevantne indikatore, na osnovu kojih će se meriti napredak u poslovanju preduzeća, što će za direktnu posledicu imati očuvanje zdravlje stanovništva i životne sredine (voda, vazduh, zemljipšte).