Извори финансирања

Према Уговору о оснивању “Регионална депонија“ д.о.о. Суботица остварује приходе од обављања делатности Друштва, из буџета чланова Друштва и других извора, у складу са прописима.

Сходно Уговору о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом “Регионална депонија“ Суботица и Анексу Уговора о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом “Регионална депонија“ Суботица, финансијска средства за трошкове покретања и обављања делатности Друштва (трошкови израде пројектне документације, трошкови сопственог учешћа на конкурсима, израда и спровођење едукативног програма за грађане и организовање разних акција ради подизања свести грађана у погледу заштите животне средине, трошкови куповине основних средстава, итд.) до истека првих шест месеци по отпочињању стицања прихода од обављања делатности за које је Друштво основано. Оснивачи обезбеђују финансијска средства планирањем одговарајућих износа у својим буџетима, сразмерно броју становника на својој територији у односу на укупан број становника свих учесника, утврђеним према попису становништва из 2011. године. Висина средстава која су потребна за покретање делатности односно за обављање делатности у календарској години утврђују се Пословним планом Друштва, који доноси Скупштина Друштва, на предлог директора.

Финансијска средства, за трошкове покретања и обављања делатности Друштва, потписници Споразума обезбеђују у следећој сразмери:

  • Град Суботица – 54,79 %,
  • Општина Бачка Топола – 13,00 %,
  • Општина Кањижа – 9,76 %,
  • Општина Сента – 8,96 %,
  • Општина Мали Иђош – 4,65 %
  • Општина Чока – 4,44 %,
  • Општина Нови Кнежевац – 4,40 %.

У погледу финансирања трошкова реализације активности за које је Друштво основано, обезбеђена су средства из ИПА Фонда, као и средства из републичког буџета, а у претходном периоду значајна средства су обезбеђена и из покрајинског буџета за реализацију припремних активности за изградњу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом. Средствима ИПА фонда Европске Уније кроз секторски програм „Заштита животне средине, климатске промене и енергетика“ за ИПА 2012. годину финансира се изградња и опремање регионалне депоније и трансфер станица као и надзор над извођењем радова. Министарство заштите животне средине обезбедиће средства за набавку опреме за сакупљање отпада, док чланови Региона имају обавезу да обезбеде средства за изградњу рециклажних дворишта. Уједно, чланови Региона обезбеђују средства за текуће трошкове функционисања Друштва.