Történelem

Szabadka Város valamint Zenta-, Magyarkanizsa-, Topolya-, Kishegyes-, Csóka- és Törökkanizsa Községek regionális hulladékkezelő rendszere (Regionális hulladéktároló) mintegy válaszként született az egyre nagyobb mennyiségű hulladék keletkezésére és a térség nemzeti és európai szabványokkal való összehangolásának szükségére. Szabadka Régiónak 260.000 lakosa van és a felmérések szerint minden háztartás (Vajdaságban az átlagháztartás 2,76 tagos) évi 1000 kg hulladékot termel.

A központosított, szigetelt hulladéklerakó megfelel az összes nemzetközi és európai szabványnak. Kiépítése az ötlettől az első munkagépek terepen való megjelenéséig igen sok időt vett igénybe. Ez idő alatt történt a Régió-tagok céljainak összehangolása, az építkezési hely meghatározása, a tervdokumentációk elkészítése, az időközben meghozott rendelkezésekből eredő változások összehangolása, az engedélyek és az illetékes szervek jóváhagyásának megszerzése, a regionális hulladéktároló építéséhez szükséges eszközök beszerzése, a közbeszerzés meghirdetése és végül a kivitelezők kiválasztása.

2006. szeptember - december – Szabadka Város, Zenta-, Magyarkanizsa-, Topolya-, Kishegyes- és Csóka-községek megállapodtak a Szilárd hulladékgazdálkodási Régió kialakításában és Együttműködési megállapodást kötöttek.

2006. december – 2007. február – A hulladékgazdálkodásban való kölcsönös együttműködés koordinálásának és a megfelelő tervek előkészítésének érdekében megalakult a Községközi munkacsoport, melynek feladata, hogy létrehozzon egy közös vállalatot és annak meghatározza céljait, munkaütemét, feladatait és munkatervét.

2007. február – 2007. október – Begyűjtöttük és feldolgoztuk a Régió hulladékkal kapcsolatos adatait, elfogadtuk  a Regionális hulladékgazdálkodási tervet és meghatároztuk mely intézkedésekhez kell a Régiónak folyamodnia  a hulladék problémájának megoldása érdekében 2006-tól 2016-ig .

2007. május – 2008.február – A „Regionális hulladéktároló“ Kft. megalapításának folyamata, mely hivatalosan 2008. március 1-jén kezdte meg működését.

2007.június – 2010.július – A Regionális hulladéktároló helyszínének kiválasztása magában foglalta a potenciális elhelyezések osztályzásáról szóló Tanulmányt, a tulajdonosokkal való tárgyalásokat, 2009 októbere és 2010 májusa között az Általános terv és az előzetesen elkészített megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását, az Állambizottság jóváhagyásának megszerzését, a műszaki tervdokumentáció felülvizsgálatára, valamint a Szerb Köztársaság Kormányának az erre vonatkozó megvitatását. Az elhelyezést illető végső döntéssel 2008. július 8-án az állami tulajdont képező, Békova K.K. 2635 számú kataszteri birtokrészre esett a választás.

2010. július – 2010. december – A Részletes szabályozási terv és a stratégiai környezeti hatástanulmány kidolgozására a Szabadka Város Városrendezési Intézete kapott megbízást, a nyilvános vitát követően 2010.december 30-án Szabadka Város ülése elfogadta a Tervet.

2010. július – 2012. május – Az ötletterv és a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása magában foglalta a tervfeladat elkészítését, a közbeszerzést, a geodéziai, éghajlati, hidrológiai és a földtani közeg alapállapotáról szóló tanulmányok kidolgozását valamint a terv kidolgozását. Ekkor kaptuk meg az elvi építési engedélyt, melyet a beruházó-csere és jogilag korlátozott kétéves időtartama miatt 2014 áprilisában újra beszereztünk. A 2014. év júniustól októberig tartó időszakában az Állami vizsgáló bizottság elfogadta az új ötlettervet, mely az új elvi építkezési engedéllyel összhangban készült el.

2010. szeptember – 2013. június – Megkezdtük a földhasználati jog átruházását, a mezőgazdaságiról építkezési telekre való átminősítést, melyre befizettük a 6.663.678,00 dinár értékű illetéket. A bérleti szerződést, mellyel Szabadka Város a Szabadka „Regionális hulladéktároló“ Kft.-nek 80 éves hosszú távú bérletbe adja a regionális hulladéktároló építésére szánt telket, 2013. június 13-án kötöttük meg.

2010. szeptember – 2015. március – Az átrakóállomások és hulladékudvarok építési helyének kiválasztása és a teljes műszaki dokumentáció elkészítése. Az átrakóállomásokat Topolya, Zenta és Magyarkanizsa Községek területén helyeztük el, a hulladékudvarokat pedig minden község területén. Három hulladékudvar az átrakóállomások mellett helyezkedik el, egy a regionális hulladékkezelő komplexum mellett, valamint egy-egy hulladékudvar épül Csókán, Kishegyesen, Törökkanizsán és Szabadkán.

2011. január – 2012.május – A „Regionális hulladéktároló”  Kft.  kezdeményezésére Törökkanizsa Község csatlakozott a szabadkai Régióhoz és a községek regionális hulladékkezelőről szóló Együttműködési megállapodásának utolsó módosításait 2012 májusában írták alá.

2011. április – 2012.december – A regionális hulladéktároló felépítéséhez szükséges eszközök beszerzése.  Az IPA Alapból megközelítőleg 20,15 millió eurót biztosítottunk a regionális hulladékgazdálkodási komplexum és az átrakóállomások felépítésére, a regionális hulladéktároló műszaki felszerelésére valamint teherautók beszerzésére. A Köztársasági Költségvetés 3,2 millió eurót biztosított hulladékebgyűjtő felszerelésre (szemeteskocsik, konténerek, kukák). A hulladékudvarok felépítésére és az átrakóállomások közművesítési költségére szükséges megközelítőleg 146.000.000,00 dinárt Szabadka Városnak és a Régió községeinek kell biztosítania.

2011. szeptember–  2012. november – A „Project Preparation Facility 3“ szakértői csapat  és az újvidéki „Hidrozavod DTD“ tervezőiroda mérnökei elkészítették a Környezeti hatástanulmányt, sor került a sajtótájékoztatóra  és a tanulmány elfogadására.

2012. január – 2012. május – A közbeszerzési dokumentáció elkészítése magában foglalta a vázlat elkészítését és annak a felelős minisztériummal és az Európai Unió Szerbiai Küldöttségével való összehangolását. Az IPA 2012. évi programjának eszközeiről szóló Pénzügyi Megállapodást a Szerb Köztársaság és az Európai Bizottság 2012.december 20-án kötötte meg. Az IPA Alapnak a Megállapodással meghatározott, a szabadkai Régió regionális hulladékgazdálkodási rendszerének felépítésére tervezett pénzeszközei aktívak lettek, ezért 2013-ban az Energetikai, Fejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium képviselői, az Európai Integrációs Iroda, az EU Küldöttség és a szabadkai „Regionális hulladéktároló“ Kft. összehangolták a pályázati dokumentáció tartalmát.

2012. január –2012. augusztus – Elkészült a Regionális hulladéktároló kivitelezési tervdokumentációja, mely tartalmazza az elvi építkezési engedélyt, az adminisztrációs dokumentációt, a regionális hulladéktároló általános adatait és a regionális hulladéktároló fő részeinek kivitelezési tervdokumentációját a szigetelt lerakótesttől, a csurgalékvíz-tisztítótól, komposztálótól a zöldterület-rendezésig.

2013. október – 2014. október – A kivitelező kiválasztása magába foglalta a közbeszerzés megjelentetését az EU hivatalos lapjában, a regionális hulladékkezelő építési helyének kötelező megtekintésének megszervezését a potenciális ajánlattevők részére, a potenciális ajánlattevők kérdéseinek megválaszolását, a beérkezett ajánlatok kinyitását és értékelését, a legjutányosabb ajánlat kiválasztását és a szerződés megkötését. A megvalósítás kezdete 2014.október 28. A szerződés megvalósítására 27 hónap áll a kivitelezők rendelkezésére. A Szerződés értéke 14.891.167,66 euró.

2014. október – napjainkig -  A kivitelező átvette a teljes műszaki tervdokumentációt és a terepmunkák megkezdéséig biztosította és felmutatta az épülő objektumok biztosítási kötvényét, a tervezési biztosítási kötvényt, a munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági tervet, a minőségbiztosítási tervet, a munkálatok ütemtervét pénzügyi dinamikával és a műszaki tervdokumentációt.

2015. július 27. – Elkezdődött az ideiglenes úthálózat kiépítése a regionális hulladéktároló központ építkezési telkén, Bikovón. Ez után az építkezési engedéllyel összhangban, 2015. október 15-én elkezdődtek a munkálatok a regionális hulladéktároló központ összes objektumára vonatkozóan. A kivitelező háromtagú konzorcium, melynek tagjai az olasz IBI Kft., a šabaci SET és az újvidéki Instel inženjering. A szerződés becsült értéke 14.891.167 euró.

2015. július – 2015.december–  A topolyai, magyarkanizsai és zentai átrakóállomások és hulladékudvarok  kivitelezőjének megválasztása. 2015. december 18-án kivitelezési szerződést kötött az Európai Unió Küldöttsége és a kivitelező konzorcium melynek tagjai a sevojnói „Jedinstvo“ és a szabadkai „SMB Gradnja“. A szerződés megvalósításának kezdete 2016. február 3-a, a megvalósítás határideje pedig a megvalósítás megkezdésétől számított egy év. A munkálatok megkezdésének dátuma 2016 márciusa.

2016. május 10. – Megkötöttük a csókai, törökkanizsai és kishegyesi hulladékudvarok építéséről szóló szerződést, a szerződéskötéstől számított 150 napos teljesítési határidővel.

2016. július 6. – A vízvezeték és szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakoztatásról szóló szerződés megkötése, mely felöleli a zentai átrakóállomás szennyvíz- és vízvezeték bekötővezetékének, a topolyai átrakóállomás vízvezeték bekötővezetékének és a kishegyesi hulladékudvar vízvezeték bekötővezetékének építését. A szerződés teljesítési határideje 2016. október 13.