Историјат

Регионални систем за управљање отпадом за Град Суботицу и општине Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац настао је као одговор на све веће количине генерисаног отпада и потребе за усклађивањем са националним и европским стандардима у овој области. У Суботичком региону живи око 260.000 становника. Процењено је да свако домаћинство (просечно домаћинство има 2,76 чланова у Војводини) годишње произведе 1.000 кг отпада.

Пут од идеје за формирање централизоване санитарне депоније која задовољава све националне и европске стандарде до изласка првих машина на терен подразумевао је усаглашавање циљева свих чланица Региона, обезбеђивање локације, израду комплетне пројектне документације, као и усаглашавање са променама законских одредби које су доношене у међувремену, прибављање свих дозвола и сагласности надлежних органа, обезбеђивање средстава за изградњу регионалне депоније, расписивање тендера, избор извођача радова, изградњу и опремање регионалног система.

Радови на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом су завршени, тестирање комплекса је почет почетком јула 2019. године, Комисија за технички преглед је одобрила пробни рад дана 29.07.2019. године у трајању од годину дана у складу са чл. 157. Закона о планирању и изградњи. Дана 08.07.2019. године Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине издала потврду о изузећу у складу са чл. 61. Закона о управљању отпадом, што подразумева да на основу овог документа Друштво је почео тестирање Линије за сепарацију отпада, компостилишта и тела санитарне депоније. У међувремену у септембру 2019.год. надлежни покрајински секретаријат је издала Дозволу за пробни рад у складу са чл. 59. Закона о управљању отпадом у трајању од годину дана.