Историјат

Регионални систем за управљање отпадом за Град Суботицу и општине Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац (Регионална депонија) настао је као одговор на све веће количине генерисаног отпада и потребе за усклађивањем са националним и европским стандардима у овој области. У Суботичком региону живи око 260.000 становника. Процењено је да свако домаћинство (просечно домаћинство има 2,76 чланова у Војводини) годишње произведе 1.000 кг отпада.

Пут од идеје за формирање централизоване санитарне депоније која ће задовољити све националне и европске стандарде до изласка првих машина на терен подразумевао је усаглашавање циљева свих чланица Региона, обезбеђивање локације, израду комплетне пројектне документације, као и усаглашавање са променама законских одредби које су доношене у међувремену, прибављање свих дозвола и сагласности надлежних органа, обезбеђивање средстава за изградњу регионалне депоније, расписивање тендера, избор извођача радова.

Септембар – децембар 2006. – Град Суботица и општине Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош и Чока усагласиле су се у вези са формирањем Региона за управљање чврстим отпадом и потписале Споразум о сарадњи.

Децембар 2006 – фебруар 2007. – У циљу координације међусобне сарадње у управљању отпадом и адекватне припреме пројекта формирана је Међуопштинска радна група чији су задаци били да формира заједничко предузеће, утврди циљеве, динамику, задатке и пословни план и програм предузећа.

Фебруар 2007 – октобар 2007. – Прикупљени и обрађени подаци о отпаду на територији Региона и усвојен Регионални план управљања отпадом и дефинисане мере које Регион треба да предузме у циљу решавања проблема отпада у периоду 2007 – 2016 године.

Мај 2007 – фебруар 2008. – Процес оснивања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. које је званично почело са радом 1. марта 2008. године.

Јун 2007 – јул 2010.Избор локације Регионалне депоније је обухватио израду Студије вредновања потенцијалних локација, преговоре са власницима, израду Генералног пројекта са претходном студијом оправданости у периоду од октобра 2009. до маја 2010. године, обезбеђивање сагласности Државне комисије за ревизију техничке документације и разматрање Владе Републике Србије. Коначна Одлука о избору локације донета је 8. јула 2010. године, а одабрана је к.п. 2635 К.О. Биково, која је у државном власништву.

Јул 2010 – децембар 2010. – За израду Плана детаљне регулације са Стратешком проценом утицаја на животну средину ангажован је „Завод за урбанизам града Суботице“, а након јавне расправе План је усвојен на сединици скупштине Града Суботице 30. децембра 2010. године.

Јул 2010 – мај 2012. – Израда идејног пројекта са студијом изводљивости укључила је израду пројектног задатка, јавну набавку, елаборат геодетских, климатских, хидролошких и геотехничких подлога и израду пројекта. У том периоду је обезбеђена и Локацијска дозвола, која је због промене инвеститора и законски ограниченог трајања на две године поново обезбеђена у априлу 2014, а у периоду јун – октобар 2014 године, Државна ревизиона комисија је дала сагласност на нови Идејни пројекат који је израђен у складу са новом Локацијском дозволом.

Септембар 2010 – јун 2013. – Покренут је поступак преноса права коришћења земљишта, промена намене земљишта и уплаћена накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште у износу од 6.663.678,00 динара. Уговор о закупу, према којем је Град Суботица издаје у дугорочни закуп на 80 година пацелу намењену за изградњу регионалне депоније предузећу „Регионална депонија“ д.о.о. потписан је 13. јуна 2013. године.

Септембар 2010 – март 2015. – Избор локација трансфер станица и рециклажних дворишта и израда комплетне техничке документације. Трансфер станице распорођене су на територији општина Бачка Топола, Сента и Кањижа, док су рециклажна дворишта распоређена на сваку општину. Три рециклажна дворишта ће се налазити поред трансфер станица, једно рециклажно двориште поред комплекса регионалне депоније и по једно одвојено рециклажно двориште ће се градити у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу и Суботици.

Јануар 2011 – мај 2012. – На иницијативу предузећа „Регионална депонија“ општина Нови Кнежевац се прикључила суботичком Региону и коначне измене и допуне Споразума о сарадњи општина у вези са регионалним отпадом потписане су у мају 2012. године.

Април 2011 – децембар 2012. – Прибављање средстава за изградњу регионалне депоније. Из ИПА Фонда обезбеђена су средства у оквирном износу од 20,15 милиона евра за изградњу комплекса регионалне депоније и трансфер станица, као и за набавку опреме за регионалну депонију и опрему за даљински транспорт. Обезбеђена су средства из Републичког Буџета у износу од 3,2 милиона евра за набавку опреме за прикупљање отпада (аутосмећара, контрејнера и канти). Град Суботица и општине региона треба да обезбеде средства за изградњу рециклажних дворишта и прикључака за трансфер станице, у оквирном износу од 146.000.000,00 динара.

Септембар 2011новембар 2012 године – Израђена је Студија о процени утицаја на животну средину од стране стручњака тима „Project Preparation Facility 3“ и пројектантске куће „Хидрозавод ДТД“ из Новог Сада, спроводен је јавни увид, одржана јавна распарава и обезбеђена сагласност.

Јануар 2012 – мај 2012 – Израда тендерске документације обухвата израду нацрта, усаглашавање са ресорним Министарством и Делегацијом Европске уније у Србији.Финансијски Споразум за ИПА средства за 2012. програмску годину је потписан 20.12.2012. између Републике Србије и Европске Комисије. Средства из ИПА Фонда, из овог финансијског Споразума, која су намењена за изградњу регионалног система за управљање отпадом за суботички регион, постала су активна, те су 2013.године извршена усаглашавања око садржаја тендерске документације између представника Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Канцеларије за европске интеграције, ЕУ Делегације и предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица.

Јануар 2012 – август 2012. – Израђен Главни пројекат регионалне депоније у Суботице који садржи Локацијску дозволу, администрацијску документацију, опште податке о регионалној депонији и главне пројекте за све делове регионалне депоније, од тела санитарне депоније, пречистача отпадних вода, компостилишта до хортикултурног уређења.

Октобар 2013. – октобар 2014. године – Избор извођача радова је подразумевао објављивање тендера у службеном листу ЕУ, организовање обавезне посете локацији регионалне депоније потенцијалним понуђачима, давање одговора на питања потенцијалних понуђача, отварање и вредновање понуда, доношење одлуке о избору најповољније понуде и потписивање уговора. Дан почетка реализације је 28.10.2014. године, од када извођачи радова имају на располагању 27 месеци за реализацију уговора. Вредност Уговора износи 14.891.167,66 евра.

Октобар 2014 – сада – Извођач радова је преузео комплетну техничку документацију крајем октобра 2014. Године и до почетка извођења радова на терену обезбедио и доставио полису осигурања објеката у изградњи, полису осигурања за пројектовање, план заштите и безбедности на раду, план осигурања квалитета, програм рада са финансијским током и техничку документацију.

27. јул 2015.Почетак радова на изградњи привремених саобраћајница на локацији регионалне депоније у Бикову, након чега су, на основу грађевинске дозволе, 15. октобра 2015.године започети радови који обухватају изградњу свих објеката комплекса регионалне депоније. Извођач радова је конзорцијум од три члана: Италијанска фирма ИБИ д.о.о., шабачки СЕТ и новосадски Инстел инжењеринг. Вредност уговора је 14.891.167 евра.

Јул 2015. – децембар 2015.Избор извођача радова за изградњу трансфер станица са центрима за сакупљање отпада у Бачкој Тополи, Кањижи и Сенти. Дана 18.12.2015. године потписан је Уговор о изградњи између Делегације Европске Уније и конзорцијума за извођење радова у саставу: „Јединство“ Севојно и „СМБ Градња“ Суботица. Дан почетка реализације уговора је 03.02.2016. године, а рок за реализацију уговора је годину дана од Дана почетка реализације уговора. Почетак извођења радова: март 2016. године.

10. мај 2016.потписан је уговор о изградњи центара за сакупљање отпада (рециклажних дворишта) у Чоки, Новом Кнежевцу и Малом Иђошу са роком реализацију уговора од 150 дана од дана потписивања уговора.

06. јул 2016. – потписивање Уговора о изградњи прикључака на водоводну и канализациону мрежу, који обухвата изградњу прикључног вода на канализациону и водоводну мрежу трансфер станице у Сенти, изградњу прикључног вода на водоводну мрежу трансфер станице у Бачкој Тополи и изградњу прикључног вода на водоводну мрежу рециклажног дворишта у Малом Иђошу. Рок за реализацију уговора је 13.10.2016.године.