Istorijat

Regionalni sistem za upravljanje otpadom za Grad Suboticu i opštine Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac (Regionalna deponija) nastao je kao odgovor na sve veće količine generisanog otpada i potrebe za usklađivanjem sa nacionalnim i evropskim standardima u ovoj oblasti. U Subotičkom regionu živi oko 260.000 stanovnika. Procenjeno je da svako domaćinstvo (prosečno domaćinstvo ima 2,76 članova u Vojvodini) godišnje proizvede 1.000 kg otpada.

Put od ideje za formiranje centralizovane sanitarne deponije koja će zadovoljiti sve nacionalne i evropske standarde do izlaska prvih mašina na teren podrazumevao je usaglašavanje ciljeva svih članica Regiona, obezbeđivanje lokacije, izradu kompletne projektne dokumentacije, kao i usaglašavanje sa promenama zakonskih odredbi koje su donošene u međuvremenu, pribavljanje svih dozvola i saglasnosti nadležnih organa, obezbeđivanje sredstava za izgradnju regionalne deponije, raspisivanje tendera, izbor izvođača radova.

Septembar – decembar 2006. – Grad Subotica i opštine Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš i Čoka usaglasile su se u vezi sa formiranjem Regiona za upravljanje čvrstim otpadom i potpisale Sporazum o saradnji.

Decembar 2006 – februar 2007. – U cilju koordinacije međusobne saradnje u upravljanju otpadom i adekvatne pripreme projekta formirana je Međuopštinska radna grupa čiji su zadaci bili da formira zajedničko preduzeće, utvrdi ciljeve, dinamiku, zadatke i poslovni plan i program preduzeća.

Februar 2007 – oktobar 2007. – Prikupljeni i obrađeni podaci o otpadu na teritoriji Regiona i usvojen Regionalni plan upravljanja otpadom i definisane mere koje Region treba da preduzme u cilju rešavanja problema otpada u periodu 2007 – 2016 godine.

Maj 2007 – februar 2008. – Proces osnivanja preduzeća „Regionalna deponija“ d.o.o. koje je zvanično počelo sa radom 1. marta 2008. godine.

Jun 2007 – jul 2010.Izbor lokacije Regionalne deponije je obuhvatio izradu Studije vrednovanja potencijalnih lokacija, pregovore sa vlasnicima, izradu Generalnog projekta sa prethodnom studijom opravdanosti u periodu od oktobra 2009. do maja 2010. godine, obezbeđivanje saglasnosti Državne komisije za reviziju tehničke dokumentacije i razmatranje Vlade Republike Srbije. Konačna Odluka o izboru lokacije doneta je 8. jula 2010. godine, a odabrana je k.p. 2635 K.O. Bikovo, koja je u državnom vlasništvu.

Jul 2010 – decembar 2010. – Za izradu Plana detaljne regulacije sa Strateškom procenom uticaja na životnu sredinu angažovan je „Zavod za urbanizam grada Subotice“, a nakon javne rasprave Plan je usvojen na sedinici skupštine Grada Subotice 30. decembra 2010. godine.

Jul 2010 – maj 2012. – Izrada idejnog projekta sa studijom izvodljivosti uključila je izradu projektnog zadatka, javnu nabavku, elaborat geodetskih, klimatskih, hidroloških i geotehničkih podloga i izradu projekta. U tom periodu je obezbeđena i Lokacijska dozvola, koja je zbog promene investitora i zakonski ograničenog trajanja na dve godine ponovo obezbeđena u aprilu 2014, a u periodu jun – oktobar 2014 godine, Državna reviziona komisija je dala saglasnost na novi Idejni projekat koji je izrađen u skladu sa novom Lokacijskom dozvolom.

Septembar 2010 – jun 2013. – Pokrenut je postupak prenosa prava korišćenja zemljišta, promena namene zemljišta i uplaćena naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište u iznosu od 6.663.678,00 dinara. Ugovor o zakupu, prema kojem je Grad Subotica izdaje u dugoročni zakup na 80 godina pacelu namenjenu za izgradnju regionalne deponije preduzeću „Regionalna deponija“ d.o.o. potpisan je 13. juna 2013. godine.

Septembar 2010 – mart 2015. – Izbor lokacija transfer stanica i reciklažnih dvorišta i izrada kompletne tehničke dokumentacije. Transfer stanice rasporođene su na teritoriji opština Bačka Topola, Senta i Kanjiža, dok su reciklažna dvorišta raspoređena na svaku opštinu. Tri reciklažna dvorišta će se nalaziti pored transfer stanica, jedno reciklažno dvorište pored kompleksa regionalne deponije i po jedno odvojeno reciklažno dvorište će se graditi u Čoki, Malom Iđošu i Novom Kneževcu i Subotici.

Januar 2011 – maj 2012. – Na inicijativu preduzeća „Regionalna deponija“ opština Novi Kneževac se priključila subotičkom Regionu i konačne izmene i dopune Sporazuma o saradnji opština u vezi sa regionalnim otpadom potpisane su u maju 2012. godine.

April 2011 – decembar 2012. – Pribavljanje sredstava za izgradnju regionalne deponije. Iz IPA Fonda obezbeđena su sredstva u okvirnom iznosu od 20,15 miliona evra za izgradnju kompleksa regionalne deponije i transfer stanica, kao i za nabavku opreme za regionalnu deponiju i opremu za daljinski transport. Obezbeđena su sredstva iz Republičkog Budžeta u iznosu od 3,2 miliona evra za nabavku opreme za prikupljanje otpada (autosmećara, kontrejnera i kanti). Grad Subotica i opštine regiona treba da obezbede sredstva za izgradnju reciklažnih dvorišta i priključaka za transfer stanice, u okvirnom iznosu od 146.000.000,00 dinara.

Septembar 2011novembar 2012 godine – Izrađena je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu od strane stručnjaka tima „Project Preparation Facility 3“ i projektantske kuće „Hidrozavod DTD“ iz Novog Sada, sprovoden je javni uvid, održana javna rasparava i obezbeđena saglasnost.

Januar 2012 – maj 2012 – Izrada tenderske dokumentacije obuhvata izradu nacrta, usaglašavanje sa resornim Ministarstvom i Delegacijom Evropske unije u Srbiji.Finansijski Sporazum za IPA sredstva za 2012. programsku godinu je potpisan 20.12.2012. između Republike Srbije i Evropske Komisije. Sredstva iz IPA Fonda, iz ovog finansijskog Sporazuma, koja su namenjena za izgradnju regionalnog sistema za upravljanje otpadom za subotički region, postala su aktivna, te su 2013.godine izvršena usaglašavanja oko sadržaja tenderske dokumentacije između predstavnika Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Kancelarije za evropske integracije, EU Delegacije i preduzeća „Regionalna deponija“ doo Subotica.

Januar 2012 – avgust 2012. – Izrađen Glavni projekat regionalne deponije u Subotice koji sadrži Lokacijsku dozvolu, administracijsku dokumentaciju, opšte podatke o regionalnoj deponiji i glavne projekte za sve delove regionalne deponije, od tela sanitarne deponije, prečistača otpadnih voda, kompostilišta do hortikulturnog uređenja.

Oktobar 2013. – oktobar 2014. godine – Izbor izvođača radova je podrazumevao objavljivanje tendera u službenom listu EU, organizovanje obavezne posete lokaciji regionalne deponije potencijalnim ponuđačima, davanje odgovora na pitanja potencijalnih ponuđača, otvaranje i vrednovanje ponuda, donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude i potpisivanje ugovora. Dan početka realizacije je 28.10.2014. godine, od kada izvođači radova imaju na raspolaganju 27 meseci za realizaciju ugovora. Vrednost Ugovora iznosi 14.891.167,66 evra.

Oktobar 2014 – sada – Izvođač radova je preuzeo kompletnu tehničku dokumentaciju krajem oktobra 2014. Godine i do početka izvođenja radova na terenu obezbedio i dostavio polisu osiguranja objekata u izgradnji, polisu osiguranja za projektovanje, plan zaštite i bezbednosti na radu, plan osiguranja kvaliteta, program rada sa finansijskim tokom i tehničku dokumentaciju.

27. jul 2015.Početak radova na izgradnji privremenih saobraćajnica na lokaciji regionalne deponije u Bikovu, nakon čega su, na osnovu građevinske dozvole, 15. oktobra 2015.godine započeti radovi koji obuhvataju izgradnju svih objekata kompleksa regionalne deponije. Izvođač radova je konzorcijum od tri člana: Italijanska firma IBI d.o.o., šabački SET i novosadski Instel inženjering. Vrednost ugovora je 14.891.167 evra.

Jul 2015. – decembar 2015.Izbor izvođača radova za izgradnju transfer stanica sa centrima za sakupljanje otpada u Bačkoj Topoli, Kanjiži i Senti. Dana 18.12.2015. godine potpisan je Ugovor o izgradnji između Delegacije Evropske Unije i konzorcijuma za izvođenje radova u sastavu: „Jedinstvo“ Sevojno i „SMB Gradnja“ Subotica. Dan početka realizacije ugovora je 03.02.2016. godine, a rok za realizaciju ugovora je godinu dana od Dana početka realizacije ugovora. Početak izvođenja radova: mart 2016. godine.

10. maj 2016.potpisan je ugovor o izgradnji centara za sakupljanje otpada (reciklažnih dvorišta) u Čoki, Novom Kneževcu i Malom Iđošu sa rokom realizaciju ugovora od 150 dana od dana potpisivanja ugovora.

06. jul 2016. – potpisivanje Ugovora o izgradnji priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, koji obuhvata izgradnju priključnog voda na kanalizacionu i vodovodnu mrežu transfer stanice u Senti, izgradnju priključnog voda na vodovodnu mrežu transfer stanice u Bačkoj Topoli i izgradnju priključnog voda na vodovodnu mrežu reciklažnog dvorišta u Malom Iđošu. Rok za realizaciju ugovora je 13.10.2016.godine.