Istorijat

Regionalni sistem za upravljanje otpadom za Grad Suboticu i opštine Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac nastao je kao odgovor na sve veće količine generisanog otpada i potrebe za usklađivanjem sa nacionalnim i evropskim standardima u ovoj oblasti. U Subotičkom regionu živi oko 260.000 stanovnika. Procenjeno je da svako domaćinstvo (prosečno domaćinstvo ima 2,76 članova u Vojvodini) godišnje proizvede 1.000 kg otpada.

Put od ideje za formiranje centralizovane sanitarne deponije koja zadovoljava sve nacionalne i evropske standarde do izlaska prvih mašina na teren podrazumevao je usaglašavanje ciljeva svih članica Regiona, obezbeđivanje lokacije, izradu kompletne projektne dokumentacije, kao i usaglašavanje sa promenama zakonskih odredbi koje su donošene u međuvremenu, pribavljanje svih dozvola i saglasnosti nadležnih organa, obezbeđivanje sredstava za izgradnju regionalne deponije, raspisivanje tendera, izbor izvođača radova, izgradnju i opremanje regionalnog sistema.

Radovi na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom su završeni, testiranje kompleksa je počet početkom jula 2019. godine, Komisija za tehnički pregled je odobrila probni rad dana 29.07.2019. godine u trajanju od godinu dana u skladu sa čl. 157. Zakona o planiranju i izgradnji. Dana 08.07.2019. godine Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine izdala potvrdu o izuzeću u skladu sa čl. 61. Zakona o upravljanju otpadom, što podrazumeva da na osnovu ovog dokumenta Društvo je počeo testiranje Linije za separaciju otpada, kompostilišta i tela sanitarne deponije. U međuvremenu u septembru 2019.god. nadležni pokrajinski sekretarijat je izdala Dozvolu za probni rad u skladu sa čl. 59. Zakona o upravljanju otpadom u trajanju od godinu dana.