Делатност предузећа

Друштво је на основу Споразума о сарадњи који регулише формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом и Измена и допуна Споразума о сарадњи у вези са формирањем региона за управљањем чврстим комуналним отпадом (у даљем тексту: Споразум), основано ради обављања следећих активности и делатности:

  1. Функционисање регионалне санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта,
  2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
  3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
  4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
  5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и инфраструктуре,
  6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
  7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.

Оператер Регионална депонија д.о.о Суботица обавља делатност за треман (Р3), складиштење (Р13), поновно искоришћење (Р12) и одлагање неопасног отпада било ког порекла који задовољава граничне вредности параметара за одлагање неопасног отпада (Д1), на локацији регионалне санитарне депоније “ Регионални центар за управљање отпадом“ у Бикову, град Суботица и то на начин, по процедури и режиму рада у скалду са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон) и Уредбом о одлагању отпадом („Сл.гласник РС“ број 92/2010) и осталом важећом законском регулативом из области управљања отпадом.

Претежна делатност друштва је сакупљање отпада који није опасан.