Делатност предузећа

Друштво је на основу Споразума о сарадњи који регулише формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом и Измена и допуна Споразума о сарадњи у вези са формирањем региона за управљањем чврстим комуналним отпадом (у даљем тексту: Споразум), основано ради обављања следећих активности и делатности:

  1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта,
  2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
  3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
  4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
  5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и инфраструктуре,
  6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
  7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.