Delatnost preduzeća

Društvo je na osnovu Sporazuma o saradnji koji reguliše formiranje regiona za upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom i Izmena i dopuna Sporazuma o saradnji u vezi sa formiranjem regiona za upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom (u daljem tekstu: Sporazum), osnovano radi obavljanja sledećih aktivnosti i delatnosti:

  1. Izgradnja i rad nove regionalne sanitarne deponije, transfer stanica i reciklažnih dvorišta,
  2. Transport otpada od transfer (pretovarnih) stanica do regionalne deponije,
  3. Izdvajanje, sakupljanje i separacija iskoristivog otpada iz komunalnog otpada, sortiranog na mestu odlaganja,
  4. Priprema ili prerada sekundarnih sirovina i plasman na tržište sekundarnih sirovina,
  5. Razvoj i unapređenje sistema za reciklažu, izgradnja potrebnih objekata i infrastrukture,
  6. Izgradnja postrojenja za kompostiranje, proizvodnja energije iz otpadnog materijala i mehaničko-biološko tretiranje pre odlaganja na deponiju,
  7. Priprema Regionalnog plana upravljanja otpadom i dr.