Delatnost preduzeća

Društvo je na osnovu Sporazuma o saradnji koji reguliše formiranje regiona za upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom i Izmena i dopuna Sporazuma o saradnji u vezi sa formiranjem regiona za upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom (u daljem tekstu: Sporazum), osnovano radi obavljanja sledećih aktivnosti i delatnosti:

  1. Funkcionisanje regionalne sanitarne deponije, transfer stanica i reciklažnih dvorišta,
  2. Transport otpada od transfer (pretovarnih) stanica do regionalne deponije,
  3. Izdvajanje, sakupljanje i separacija iskoristivog otpada iz komunalnog otpada, sortiranog na mestu odlaganja,
  4. Priprema ili prerada sekundarnih sirovina i plasman na tržište sekundarnih sirovina,
  5. Razvoj i unapređenje sistema za reciklažu, izgradnja potrebnih objekata i infrastrukture,
  6. Izgradnja postrojenja za kompostiranje, proizvodnja energije iz otpadnog materijala i mehaničko-biološko tretiranje pre odlaganja na deponiju,
  7. Priprema Regionalnog plana upravljanja otpadom i dr.

Operater Regionalna deponija d.o.o Subotica obavlja delatnost za treman (R3), skladištenje (R13), ponovno iskorišćenje (R12) i odlaganje neopasnog otpada bilo kog porekla koji zadovoljava granične vrednosti parametara za odlaganje neopasnog otpada (D1), na lokaciji regionalne sanitarne deponije “ Regionalni centar za upravljanje otpadom“ u Bikovu, grad Subotica i to na način, po proceduri i režimu rada u skaldu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon) i Uredbom o odlaganju otpadom („Sl.glasnik RS“ broj 92/2010) i ostalom važećom zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.

Pretežna delatnost društva je sakupljanje otpada koji nije opasan.