Ökológiai szótár

A HULLADÉKKEZELÉS ÁBÉCÉJE

 

 • Anaerob lebontás a biológiailag lebomló anyag oxigén nélküli lebomlásának folyamata;
 • Átrakóállomás a hulladék ideiglenes tárolóhelye a kezelésre, újrahasznosításra vagy elhelyezésre szállítás előtti szétválogatás vagy átrakodás céljából;
 • Biohulladék a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkezőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék;
 • Csoportosítása hulladék egy vagy több listára történő sorolása, melyek külön jogszabály határoz meg eredete, összetétele és további rendeltetése alapján;
 • Dekontaminálásminden olyan művelet, amely lehetővé teszi a veszélyes anyagokkal szennyeződött felszerelés, építmények vagy anyag újrahasználatát, újrafeldolgozását vagy biztonságos deponálását, jelentheti a veszélyes anyagok eltévolítását vagy azoknak kevésbé veszélyes anyagokkal való helyettesítését;
 • Egészségügyi hulladékminden egészségügyi szolgáltatást nyújtó építményben és/vagy más egészségügyi szolgáltatást nyújtó helyen (diagnosztika, kísérleti munka, laboratórium, helyiségek és felszerelés tisztítása, karbantartása, fertőtlenítése) keletkező hulladék, mely lehet:

o Nem veszélyes egészségügyi hulladék mely nem szennyezett veszélyes és más anyagokkal, összetétele alapján pedig a kommunális hulladékhoz hasonló (újrafeldolgozható, biológiailag lebomló, stb.)

o Veszélyes egészségügyi hulladék mely külön bánásmódot igényel, illetve mely egy vagy több veszélyes tulajdonsága végett veszélyes hulladéknak számít: patoanatómiai hulladék, éles és hegyes eszközök, gyógyszerhulladék, ideértve a citotoxikus és citosztatikus hulladékot, vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, fertőző hulladék és más veszélyes hulladék (kémiai hulladék, magas nehézfém tartalmú hulladék, nyomás alatt lévő hulladékpalackok);

 

 • Elérhető legjobb technika a jogszabállyal összhangban levő elérhető legjobb technika mely szabályozza a környezetterhelés integrált megelőzését és szabályozását;
 • Elkülönített gyűjtésolyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését;
 • Engedély az illetékes szerváltal meghozott határozat mely jogi személy vagy vállalkozó hulladék gyűjtésére, szállítására, importálásra, exportálására, tranzitra, raktározására, kezelésére illetve újrahasznosítására vagy elhelyezésére ad engedélyt és meghatározza a hulladék kezelésének azon körülményei melyekkel a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatása minimális lesz;
 • Építési-bontási hulladéképítmények építőipari kivitelezése, az ezeket megelőző előkészületi munkálatok során, valamint bontási, felújítási munkákból keletkezett hulladék, ideértve a veszélyes és veszélytelen építési-bontási hulladékot, mégpedig:

o Veszélytelen építési-bontási hulladék mely nem tartalmaz veszélyes anyagokat, összetétele alapján a kommunális hulladékhoz hasonlíthatjuk (újrafeldolgozható, inert, stb.)

o Veszélyes építési-bontási hulladék mely külön kezelést igényel, illetve egy vagy több veszélyes tulajdonsággal rendelkezik, amiért a veszélyes hulladékhoz soroljuk (azbeszt tartalmú, magas nehézfém-tartalmú hulladék, stb.). Kezelésükre külön jogszabályokban foglaltak az irányadók;

 

 • Gyógyszerhulladék emberek és állatok egészségügyi szolgáltatást nyújtó  minden jogalany vagy vállalkozó birtokában levő gyógyszer a fogyasztói csomagolással együtt és az alkalmazásuknál használt minden eszköz, mely lejárt eltarthatósági idő, előírt minőségükből eredő helytelenség, szennyezett csomagolása végett nem használható, előkészített de fel nem használt  gyógyszerek, a végső felhasználó által visszaküldött vagy más okból nem használható gyógyszerek, valamint a gyógyszergyártás során, gyógyszerek kis- és nagykereskedéséből és a galenikumok, illetve magisztrális készítmények és más gyógyszerhulladék. A gyógyszergyártás folyamatában keletkezett hulladék az ipari hulladékfajtához tartozik (szerves és szervetlen)  mellyel a jogszabály által előírt módon kell eljárni. A gyógyszerhulladék lehet:        

o Nem veszélyes gyógyszerhulladék, mely nem veszélyezteti az emberi egészséget és a környezetet, nem kezelik a veszélyes gyógyszeripari hulladék kezelésére előírt módon

o Veszélyes gyógyszerhulladék, ide soroljuk a nehézfémeket tartalmazó  gyógyszereket és fertőtlenítő szereket, valamint az ismert- és ismeretlen összetételű, speciális kezelést igénylő gyógyszereket soroljuk, a citotoxikus és citosztatikus hulladékot, vagyis a használhatatlanná vált citotoxikus és citosztatikus gyógyszereket, a citotoxikus és citosztatikus hatású gyógyszerek használata, készítése, szállítása során keletkezett hulladékot, ideértve a csomagolóanyagot mely a veszélyes anyagokkal érintkezett, valamint minden eszköz melyet az e fajta termékek alkalmazására és elkészítésére használtak fel. A citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek  rákkeltő, mutagén és/vagy terratogén hatású, mérgező vegyületek;

 

 • Gyűjtés a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását a hulladékkezelőbe tőrténő elszállításig;
 • Gyűjtőhulladékgyűjtést végző jogalany vagy természetes személy;
 • Hasznosításbármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse (az r lista a hasznosító műveletek végtelen skáláját tárja elénk);
 • Hulladék elhelyezéseminden olyan művelet mely nem értelmezi a hulladék újrahasználatát, akkor is ha a művelet következményeként anyag vagy energia keletkezik (a d lista az elhelyezési műveletek számtalan lehetőségét mutatja);
 • Hulladék kezelése a hulladékkezelés keretében a begyűjtésre, szállításra, tárolásra, kezelésre illetve hasznosításra és elhelyezésre előírt intézkedések végrehajtása, ideértve a felsorolt műveletek felügyeletét, hulladékkezelő létesítmények utógondozását és a kereskedőként vagy közvetítőként végzett tevékenységeket;
 • Hulladék bármely anyag vagy tárgy melytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles;
 • Hulladékbirtokosa hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van;
 • Hulladékégetés (hulladéktüzelés)a hulladék hőkezelése helyhez kötött vagy mobil műszaki létesítményben, amelyet a hulladék hőkezelése érdekében építettek, függetlenül attól, hogy a keletkezett égéshőz hasznosítják-e vagy sem, ideértve a pirolízist, az elgázosítást és a plazmaeljárásokat végző műveket;
 • Hulladék-együttégetés minden elsődlegesen energiatermelés vagy anyagi termék előállítására szolgáló helyhez kötött vagy mobil műszaki létesítmény, amely alap- vagy kiegészítő tüzelőanyagként hulladékot használ, vagy amelyben a hulladékot ártalmatlanítás céljából termikusan kezelik;
 • Hulladékgazdálkodási régió több szomszédos helyi önkormányzati egységet felölelő területi egység, melyben a helyi önkormányzatok az egymással kötött megállapodással összhangban, együtt végzik a hulladékgazdálkodást egy fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása céljából;
 • Hulladékgyűjtő központ az a község, város, illetve Belgrád városának (a továbbiakban mint: helyi önkormányzati egység) határozatával kijelölt hely, ahová a lakosság lerakja a hulladékot és nagyméretű  hulladékot (bútorok, háztartási nagygépek, kerti hulladék, újrafeldolgozható anyagok, ide értve a veszélyes hulladékot és háztartási hulladékot is);
 • Hulladékkezelési létesítménya hulladék tárolására, kezelésére és újrahasználatára vagy elhelyezésére szolgáló helyhez kötött műszaki létesítmény;
 • Hulladékpiaca hulladék és másodnyersanyagok hatékony, fenntartható és átlátható forgalmát lehetővé tevő funkcionális keret;
 • Hulladéktárolóa hulladék végső lerakására kijelölt hely a föld felszíne felett vagy alatt, ideértve a:

Belső hulladéktárolót (a hulladéktermelő hulladékának a termelés helyén történő ártalmatlanítására szolgáló hulladékgazdálkodási létesítmény),

Állandó tárolóhelyek (egy évet meghaladó ideig fennálló létesítmény) a hulladék ideiglenes elhelyezésére szolgáló létesítmény, kivéve ahol a hulladékot továbbszállításra készítik elő abból a célból, hogy hasznosításra, előkezelésre vagy más helyen ártalmatlanításra kerüljön, a hasznosítást megelőzően legfeljebb három évig tárolják, az ártalmatlanítást megelőzően legfeljebb egy évig tárolják;

 • Hulladéktermelőakinek tevékenységeiből hulladék képződik (eredeti hulladéktermelő), vagy bárki, aki előkezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési műveletet végez, amely a hulladék jellegében vagy összetételében változást eredményez;
 • Illegális hulladéklerakó az a hely, közterület, ellenőrizetlenül elhelyezett vegyes hulladéklerakó helyek, melyek nem felelnek meg a hulladéktelepre történő hulladéklerakás jogszabályában meghatározott feltételeknek;
 • Inert hulladéknem megy át fizikai, kémiai vagy biológiai változásokon, vízben nem oldódik, nem és más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton és nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyaggal oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be. Csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, valamint a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen kell hogy legyen, hogy ne veszélyeztessék a felszíni és/vagy felszín alatti vizek  minőségét;
 • Ipari hulladék bármely termelői tevékenységből eredő, vagy a termelőüzem helyéről eredő hulladék, a meddő kőzet valamint a kőtörőkből és bányákból eredő ásványi nyersanyagok;
 • Kereskedelmi hulladék a vállalatokban, kereskedelemmel, szolgáltatásokkal, irodamunkával, sporttal, rekreációval vagy szórakoztatással részben vagy egészben foglalkozó intézményekben létrejött hulladék, az ipari és háztartási hulladék kivételével;
 • Kereskedő olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját nevében megvásárolja, majd eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa ;
 • Kezelésa hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;
 • Kommunális hulladékháztartásokból eredő (otthoni hulladék) hulladék, a háztartási hulladékéhoz hasonló összetételű;
 • Komposztálása biológiailag lebomló hulladék mikroorganizmusokkal történő kezelése oxigén jelenlétében ellenőrzött körülmények közt;
 • Közvetítőolyan jogalany vagy vállalkozó, aki a hulladék újrahasználatában vagy elhelyezésében közvetít más nevében, ideértve a közvetítőt, aki nem lesz a hulladék tényleges birtokosa;
 • Másodnyersanyag a begyűjtött hulladék azon része, amely felhasználható ugyanazon vagy egy újabb termék gyártási folyamatának alapanyagaként (papír, karton, fém, üveg, műanyag stb);
 • Megelőzésaz anyag vagy termék hulladékká válását megelőzően hozott olyan intézkedés, amely csökkenti a hulladék mennyiségét, többek között a termékek újrahasználata vagy a termékek élettartamának meghosszabbítása révén, a képződött hulladék környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatását, vagy az anyagok és a termékek veszélyesanyag tartalmát;
 • Mobil hulladékkezelő létesítmény a hulladék átvételére, előkészítésére, újrahasználatára és más, r és d listás (r2-től r13-ig, d8 és d9) hulladékkezelési művelet végzésére szolgáló berendezés, mely nincs talapzathoz vagy építményhez rögzítve, ezért helyszínről-helyszínre mozgatható, ide értve a szennyezett helyszín tisztítására szolgáló berendezést melyet rend szerint a hulladék keletkezésének helyén alkalmaznak, illetve a hulladéktermelő termelési helyén, vagy a hulladék birtokosának más helyszínén, melyhez a berendezés üzemeltetőjének hulladéktárolói engedélye van;
 • Nem veszélyes hulladék veszélyes jellegzetességekkel nem rendelkező hulladék;
 • Országhatárt átlépő hulladékszállítása hulladék mozgása egy ország igazságszolgáltatása alatt álló területről vagy nemzeti igazságszolgáltatás alatt nem álló területen keresztül, feltéve hogy legalább két ország részt vesz a hulladék mozgatásában;
 • Pcbpoliklórozott bifenilek (pcb), poliklórozott terfenilek (pct), monometil- tetraklór-difenil-metánok, monometil-diklór-difenil-metánok, monometil-dibromo-difenil-metánok vagy bármely keverék mely a fent felsorolt anyagokat 0,005 százalékos tömegtörtnél nagyobb százalékban tartalmazza, a pcb hulladék valóban hulladék, ideértve a berendezéseket, építményeket, anyagokat vagy folyadékokat melyek tartalmaznak pcb-t, összetevő részük vagy pcb-szennyezettek;
 • Termelőaz a jogi személy vagy vállalkozó, aki tevékenységi körén belül terméket állít elő, termel és értékesít, az értékesítés módjától függetlenül, ideértve a távértékesítést vagy termékek a Szerb Köztársaságba történő importálását és a Szerbiai piacra helyezését;
 • Speciális hulladékáramoka hulladék (elhasznált elemek, akkumulátorok, hulladék olaj, gumiabroncsok, elektronikai és elektromos berendezések, gépjárművek és más hulladék) mozgása a keletkezés helyétől a gyűjtésen, szállításon és kezelésen keresztül a hulladéktelepen való;
 • Szállítása hulladék műszaki létesítményen kívül szállítása, ideértve a hulladék berakodását, szállítását (átrakodását) és kirakodását;
 • Szeméttelep– a szemétlerakó az a hely ahol a helyi önkormányzat egységei részben ellenőrzött körülmények között helyezik el a hulladékot, a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kezelése alatt áll és rendelkezik bizonyos infrastruktúrával (kerítés, kapu, buldózer), a depóniatest nem a hulladéklerakást meghatározó jogszabály szerint van kialakítva (nincs vízzáró szigetelőrétege, csurgalékví-elvezető rendszere, stb);
 • Tárolás a hulladék ideiglenes tárolása a termelő vagy tulajdonos és/vagy más hulladékbirtokos adott helyszínen, valamint az üzemeltető tevékenysége az ideiglenes hulladéktárolásra felszerelt és regisztrált létesítményben;
 • Tulajdonosa hulladék termelője, az a személy, aki a hulladék közvetlen vagy közvetett birtokosaként részt vesz a hulladék szállításában, vagy az a jogi személy, vállalkozó  vagy természetes személy akinek  a hulladék a tulajdonában van..
 • Újrafeldolgozásolyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára vagy más célokra,ami magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak;
 • Újrahasználat olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, amlyre eredetileg szolgált;
 • Újrahasználatra előkészítés tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, melynek során a hulladékká vált terméket vagy alkarészt előkészítik arra, hogy bármilyen előkezelés nélkül újrahasználható legyen;
 • Üzemeltetőminden jogalany és vállalkozó, amely, vagy aki az előírásokkal összhangban ipartelepet üzemeltet vagy ellenőriz, vagy az ipartelep műszaki üzemeltetése terén gazdasági kérdésekben való döntésre meghatalmazott és aki hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik;
 • Veszélyes hulladékeredete, összetétele vagy a benne található veszélyes anyagok koncentrációja miatt környezetveszélyes és az emberi egészséget károsíthatja és legalább egy, a speciális előírásokkal meghatározott tulajdonsággal rendelkezik, beleértve a csomagolást melybe a veszélyes be volt vagy van csomagolva;
 • Vizsgálata hulladék fizikai-kémiai, kémiai és biológiai tulajdonságainak és összetételének vizsgálata mely meghatározza a hulladékban található egy vagy több veszélyes tulajdonságot;

 

* A hulladékkezeléssel kapcsolatos kifejezések meghatározásai, átvéve a Hulladékkezelési Törvényből (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2009, 88/2010 és 14/2016 folyószám)