Кориснички сервис

Депоније у Србији пружају ружну слику. Налазе се у непосредној близини насеља и путева, вишеструко загађују животну средину с обзиром на то да немају изолацију, систем за сакупљање процедних вода и депонијских гасова, што врло лако доводи до загађења поџемних вода и ваздуха. На тим локацијама отпад се одлаже без претходног третмана, тако да ветар лако разноси одложено смеће и честе су појаве самопаљења.

Решење за наведене проблеме је изградња регионалног система за управљање отпадом.

Како би се дугорочно решио проблем отпада, град Суботица и општине Бачка Топола, Кањижа, Сента, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Чока ангажовале су се на изградњи савременог регионалног система за управљање отпадом, који је изграђен у складу са стандардима Европске уније.

Привредно друштво Регионална депонија д.о.о Суботица задужено је за изградњу и рад регионалног система управљања комуналним отпадом за Град Суботицу и наведене општине.

Регионални систем за управљање отпадом чини:

    1. Регионална санитарна депонија – Тело санитарне депоније има непропусну подлогу и на овај начин се спречава оток процедних вода у земљиште и у поџемне воде. Процедне воде се прикупљају посебним дренажним системом и поново се користе за регулацију влаге саме депоније. Евентуални вишкови воде прерађују се у постројењу за пречишћавање отпадних вода. Тело депоније садржи и систем за сакупљање депонијских гасова (метана) ради спречавања негативних утицаја њихове емисије, који се може користити и за добијање електричне енергије за потребу центра. У тело санитарне депоније одлаже се само отпад који не може да се рециклира или компостира. Заједничко одлагање опасног отпада са другим врстама отпада на истој локацији није дозвољено. Санитарна депонија није извор непријатних мириса јер се већински део органског отпада компостира, а остатак који се одлаже у тело депоније се прекрива инертним материјалом сваких 24 сата. Због истог разлога ни ветар не може да разноси горњи слој отпада са депоније.
    2. Постројење за раздвајање секундарних сировина – У овом постројењу се раздваја отпад по врстама и својствима, и на овај начин ћемо добити секундарне сировине спремне за пресовање, балирање и одлагање у простор за привремено складиштење, где се сировине одлажу до даљег слања у рециклажне центре. Суштина постројења је да се издвоји сав отпад који не може да се рециклира, како би до тела депоније доспео само онај део отпада, који не може ни за шта друго да се искористи.
    3. Компостилиште -Биоразградиви отпад након селекције одлази на компостирање. Из биоразградивог отпада, издвојеног из мешаног отпада ће се након третирања у компостилишту добити материјал, који ће служити као прекривка за тело депоније. У компостилишту ће се у посебним тунелима третирати и чист зелени отпад (лишће, трава, гране, итс.) из којег ће се добити компост квалитета органског ђубрива. Компостирањем се међуосталом обезбеђује смањење количина процедних вода и ширење непријатних мириса.
    4. Рециклажно двориште (или центар за сакупљање отпада) је место где се прикупљају истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља, отпадне гуме, отпад од електричних и електронских производа, зелени отпад, грађевински шут и кабасти отпад из домаћинстава.
    5. Трансфер станица је место до којег се отпад допрема ауто смећарима, претовара и пресује у велике роло контејнере, у којима се отпад одвози до комплекса регионалне депоније на третман или одлагање. На овај начин смањују се трошкови транспорта и загађење ваздуха, као последица издувних гасова камиона, јер ће мањи број возила превозити отпад из поменутих општина.

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЈЕ У ТОКУ. Почетак рада регионалног система управљања отпадом се планира за почетак 2019. године, када ће престати са радом постојеће градске депоније и сметлишта.

 

ОПИС ФУНКЦИОНИСАЊА БУДУЋЕГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

 

mapa

 

Прикупљање отпада
Регионални концепт управљања отпадом подразумева да послове сакупљања комуналног отпада и даље обављају јавна комунална предузећа и приватно предузеће Брантнер у општини Кањижа, који ће сакупљени отпад предати привредном друштву „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица на третман и одлагање.

Регионални центар за управљање отпадом
Регионални центар се налази на Бикову (45°983036, 19°795176), кључно постројење унутар којег ће се вршити третман и одлагање отпада. Од третмана отпада ту ће се вршити сепарација отпада и компостирање органског отпада. Унутар регионалног центра ће се налазити и центар за сакупљање отпада, као и складиште опасног отпада. Радно време од понедељка до петка од 7-15 часова.

Трансфер станице
Локације Трансфер станица налазе се поред досадашњих општина, и то у Кањижи (46 11´44.22, 20° 05´732), Бачкој Тополи (45°47´55.52, 19°37´13.30) и Сенти (45°89´53.78, 20°10´46.85). На локацијама транфер станица ће се вршити претоварање отпада из аутосмећара у велике роло-контејнере, у којима ће се вршити сабијање отпада. Из транфер станица отпад ће се отпремати до регионалног цента на локацији Биково. Радно време трансфер станица од понедељка до петка од 7-15 часова.

 

Центри за сакупљање отпада (или рециклажна дворишта)
Центри за сакупљање отпада се граде поред Трансфер станица у Кањижи, Бачкој Тополи и Сенти, као и у Малом Иђошу, Чоки, Новом Кнежевцу и Суботици. Радом центара за сакупљање отпада у свакој општини се обезбеђује могућност за одвојено прикупљање кабастог отпада и оних врста отпада, које је забрањено бацати у канту за смеће.

„Зелена острва“
Како би на подручју нашег региона грађанима омогућили да поступају са отпадом у складу са свим еколошким принципима у густо насељеним местима поставиће се зелена – рециклажна острва.
„Зелена острва“ омогућавају грађанима да у различито обојене контејнере одлажу рециклабилни отпад и тиме допринесу примарној селекцији коју заједнички развијамо.

Преглед регионалног система управљања отпадом ПДФ

 

Sema regionalnog sistema za upravljlanje otpadom

 

Радом санитарне депоније и удруживањем општина успостављен је регионални систем, у циљу интегралног управљања отпадом, заштите животне средине, имплементације концепта одрживог развоја за будуће генерације.