Р – REDUCTION (РЕДУКЦИЈА)
ПРЕВЕНЦИЈА стварања отпада и редукција, односно смањење коришћења ресурса и смањење количина и/или опасних карактеристика насталог отпада представља најпожељнију и најважнију карику у хијерархији управљања отпадом али је најчешће запостављена у пракси. Превенција подразумева да се на самом почетку дизајнирања производа као и његове амбалаже размишља о томе шта ће се догодити са њим на крају животног циклуса, односно у тренутку када они постану отпад. Треба дакле, водити рачуна о томе да се за њихову приозводњу троши што мање ресурса, што подразумева уштеду самог материјала али и других необновљивих ресурса који се користе као енергенти или коришћење воде. Такође, треба водити рачуна о избору самог материјала у погледу његових својстава и треба када је год могуће избегавати коришћење оних који поседују опасне карактеристике. Треба их дакле, заменити мање опасним материјама. Амбалажа у коју се пакује производ, такође мора бити прилагођена производу и мора се примењивати исти концепт још у фази њеног пројектовања.

Превенцију је најбоље сагледати на бројним примерима у производњи парфема.
Често се сусрећемо са гломазним, тешким бочицама за чију производњу је утрошено доста стакла. Оне представљају примарну амбалажу и по правилу садрже мале количине самог производа. Стаклене бочице нису направљене рециклажом тј. произведене су од кварцног песка, калцита и соде иако се могу производити из стакленог крша, односно отпадног стакла. Стаклени крш се може користити и до 90% у производњи стакла. Коришћењем само 10% стакленог крша штеди се 2,5% енергије. На овај начин производ може бити јефтинији. Рационално коришћење ресурса као и смањење загађења воде и ваздуха су значајни што додатно појефтињује производ.

Бочицу, произвођачи пакују у картонску и полипропиленску амбалажу. Она представља секундарну амбалажу. Још чешћи случај је да су кутије за парфеме значајно већих димензија од саме боце, то јест непотребно се троши картон и полипропилен. Ако се и за њих троше природни ресурси онда нема уштеде као при коришћењу рециклабилних тј. отпадних материјала. На крају треба производе спаковати у већа збирна паковања тј. кутије које представљају терцијалну амбалажу. Поново се троши више материјала и ресурса и овај нерационални концепт се проширује.

Произвођачи би требали да при пројектовању производа воде рачуна о потрошњи материјала, њиховој редукцији и замени са рециклабилним како би се избегло непотребно стварање већих количина отпада након употребе.

Р – REUSE (ПОНОВНА УПОТРЕБА)
ПОНОВНА УПОТРЕБА, односно поновно коришћење производа за исту или другу намену је други корак у хијерархији управљања отпадом. Најјасније се сагледава у поновном коришћењу стаклене амбалаже тј. боца која се након коришћења враћа преко продаваца и дистрибутера у фабрике за проиводњу одговарајућих врста напитака. Довољно је само ту повратну амбалажу транспортовати и опрати и она може поново ићи у пунионице у овим фабрикама. Избегава се дакле додатна производња стаклених боца чиме се значајно смањује потенцијално стварање отпада након употребе.

Р- RECYCLE (РЕЦИКЛАЖА)
РЕЦИКЛАЖА је третман отпада ради добијања сировине за производњу истог или другог производа. Рециклажа се може примењивати за широку палету различитих врста отпада. Да би се отпад упутио у рециклажне токове, мора се задовољити први корак у овом процесу а то је издвајање, односно селекција отпада на самом месту његовог настанка. Овај корак представља примарну селекцију. Примарном селекцијом се обезбеђује најчистија рециклабилна сировина.

Рециклабилне материјале треба издвајати и из већ скупљених количина мешаног отпада. То представља секундрану сепарацију којом се из отпада додатно издваја све оно што може бити корисно и може се рециклирати.

Издвојени рециклабилни материјали се упућују на даљи третман отпада који може бити физички или фижичко-хемијски, којим се обезбеђује припрема рециклабиклне сировине или како је чешће називамо секундарном сировином. Овако припремљене секундарне сировине поново могу ићи у производњу истог производа али се могу користити и за производњу неких других производа.

Добар пример рециклаже је рециклажа тзв. ПЕТ боца (боце направљене од полиетилен терефталата). Боце се издвајају у примарној селекцији или на линији за сепарацију у току секундарне сепарације. Раздвајају се по боји, пресују и балирају. Даље одлазе на третман ове врсте отпада односно, млевење, прање, сушење, топљење, екстудирање, након кога се добија гранулат. Добијени гранулат се може поново упутити у производњу ПЕТ боца али се такође може користити и у производњи тепиха, играчака, гардеробе и др.

Р- RECOVERY (ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА)
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА (компостирање, спаљивање уз искоришћење енергије и др.) представља сваку операцију чији је главни резултат употреба отпада у корисне сврхе, када отпад замењује друге материјале које би иначе требало употребити за ту сврху.

Поновним искоришћењем отпада могуће је додатно искористити све оно корисно из отпада што није учињено у предходним корацима. Тако се на пример тзв чврсти комунални отпад (СРФ) може користити у цементарама као енергент. Такође се компостирањем биоразградивог отпада овај отпад може претворити у органско ђубриво или се практично његовом обрадом у процесу компостирања може добити прекривка за депоније и заменити коришћење земљане прекривке.

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ДЕПОНОВАЊЕМ ИЛИ СПАЉИВАЊЕ БЕЗ ИСКОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ се примењује, ако не постоји друго одговарајуће решење.