4R

R – REDUCTION (REDUKCIJA)
PREVENCIJA stvaranja otpada i redukcija, odnosno smanjenje korišćenja resursa i smanjenje količina i/ili opasnih karakteristika nastalog otpada predstavlja najpoželjniju i najvažniju kariku u hijerarhiji upravljanja otpadom ali je najčešće zapostavljena u praksi. Prevencija podrazumeva da se na samom početku dizajniranja proizvoda kao i njegove ambalaže razmišlja o tome šta će se dogoditi sa njim na kraju životnog ciklusa, odnosno u trenutku kada oni postanu otpad. Treba dakle, voditi računa o tome da se za njihovu priozvodnju troši što manje resursa, što podrazumeva uštedu samog materijala ali i drugih neobnovljivih resursa koji se koriste kao energenti ili korišćenje vode. Takođe, treba voditi računa o izboru samog materijala u pogledu njegovih svojstava i treba kada je god moguće izbegavati korišćenje onih koji poseduju opasne karakteristike. Treba ih dakle, zameniti manje opasnim materijama. Ambalaža u koju se pakuje proizvod, takođe mora biti prilagođena proizvodu i mora se primenjivati isti koncept još u fazi njenog projektovanja.

Prevenciju je najbolje sagledati na brojnim primerima u proizvodnji parfema.
Često se susrećemo sa glomaznim, teškim bočicama za čiju proizvodnju je utrošeno dosta stakla. One predstavljaju primarnu ambalažu i po pravilu sadrže male količine samog proizvoda. Staklene bočice nisu napravljene reciklažom tj. proizvedene su od kvarcnog peska, kalcita i sode iako se mogu proizvoditi iz staklenog krša, odnosno otpadnog stakla. Stakleni krš se može koristiti i do 90% u proizvodnji stakla. Korišćenjem samo 10% staklenog krša štedi se 2,5% energije. Na ovaj način proizvod može biti jeftiniji. Racionalno korišćenje resursa kao i smanjenje zagađenja vode i vazduha su značajni što dodatno pojeftinjuje proizvod.

Bočicu, proizvođači pakuju u kartonsku i polipropilensku ambalažu. Ona predstavlja sekundarnu ambalažu. Još češći slučaj je da su kutije za parfeme značajno većih dimenzija od same boce, to jest nepotrebno se troši karton i polipropilen. Ako se i za njih troše prirodni resursi onda nema uštede kao pri korišćenju reciklabilnih tj. otpadnih materijala. Na kraju treba proizvode spakovati u veća zbirna pakovanja tj. kutije koje predstavljaju tercijalnu ambalažu. Ponovo se troši više materijala i resursa i ovaj neracionalni koncept se proširuje.

Proizvođači bi trebali da pri projektovanju proizvoda vode računa o potrošnji materijala, njihovoj redukciji i zameni sa reciklabilnim kako bi se izbeglo nepotrebno stvaranje većih količina otpada nakon upotrebe.

R – REUSE (PONOVNA UPOTREBA)
PONOVNA UPOTREBA, odnosno ponovno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu je drugi korak u hijerarhiji upravljanja otpadom. Najjasnije se sagledava u ponovnom korišćenju staklene ambalaže tj. boca koja se nakon korišćenja vraća preko prodavaca i distributera u fabrike za proivodnju odgovarajućih vrsta napitaka. Dovoljno je samo tu povratnu ambalažu transportovati i oprati i ona može ponovo ići u punionice u ovim fabrikama. Izbegava se dakle dodatna proizvodnja staklenih boca čime se značajno smanjuje potencijalno stvaranje otpada nakon upotrebe.

R- RECYCLE (RECIKLAŽA)
RECIKLAŽA je tretman otpada radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda. Reciklaža se može primenjivati za široku paletu različitih vrsta otpada. Da bi se otpad uputio u reciklažne tokove, mora se zadovoljiti prvi korak u ovom procesu a to je izdvajanje, odnosno selekcija otpada na samom mestu njegovog nastanka. Ovaj korak predstavlja primarnu selekciju. Primarnom selekcijom se obezbeđuje najčistija reciklabilna sirovina.

Reciklabilne materijale treba izdvajati i iz već skupljenih količina mešanog otpada. To predstavlja sekundranu separaciju kojom se iz otpada dodatno izdvaja sve ono što može biti korisno i može se reciklirati.

Izdvojeni reciklabilni materijali se upućuju na dalji tretman otpada koji može biti fizički ili fižičko-hemijski, kojim se obezbeđuje priprema reciklabiklne sirovine ili kako je češće nazivamo sekundarnom sirovinom. Ovako pripremljene sekundarne sirovine ponovo mogu ići u proizvodnju istog proizvoda ali se mogu koristiti i za proizvodnju nekih drugih proizvoda.

Dobar primer reciklaže je reciklaža tzv. PET boca (boce napravljene od polietilen tereftalata). Boce se izdvajaju u primarnoj selekciji ili na liniji za separaciju u toku sekundarne separacije. Razdvajaju se po boji, presuju i baliraju. Dalje odlaze na tretman ove vrste otpada odnosno, mlevenje, pranje, sušenje, topljenje, ekstudiranje, nakon koga se dobija granulat. Dobijeni granulat se može ponovo uputiti u proizvodnju PET boca ali se takođe može koristiti i u proizvodnji tepiha, igračaka, garderobe i dr.

R- RECOVERY (PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA)
PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA (kompostiranje, spaljivanje uz iskorišćenje energije i dr.) predstavlja svaku operaciju čiji je glavni rezultat upotreba otpada u korisne svrhe, kada otpad zamenjuje druge materijale koje bi inače trebalo upotrebiti za tu svrhu.

Ponovnim iskorišćenjem otpada moguće je dodatno iskoristiti sve ono korisno iz otpada što nije učinjeno u predhodnim koracima. Tako se na primer tzv čvrsti komunalni otpad (SRF) može koristiti u cementarama kao energent. Takođe se kompostiranjem biorazgradivog otpada ovaj otpad može pretvoriti u organsko đubrivo ili se praktično njegovom obradom u procesu kompostiranja može dobiti prekrivka za deponije i zameniti korišćenje zemljane prekrivke.

ODLAGANJE OTPADA DEPONOVANJEM ILI SPALJIVANJE BEZ ISKORIŠĆENJA ENERGIJE se primenjuje, ako ne postoji drugo odgovarajuće rešenje.