Korisnički servis

Deponije u Srbiji pružaju ružnu sliku. Nalaze se u neposrednoj blizini naselja i puteva, višestruko zagađuju životnu sredinu s obzirom na to da nemaju izolaciju, sistem za sakupljanje procednih voda i deponijskih gasova, što vrlo lako dovodi do zagađenja podžemnih voda i vazduha. Na tim lokacijama otpad se odlaže bez prethodnog tretmana, tako da vetar lako raznosi odloženo smeće i česte su pojave samopaljenja.

Rešenje za navedene probleme je izgradnja regionalnog sistema za upravljanje otpadom.

Kako bi se dugoročno rešio problem otpada, grad Subotica i opštine Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Mali Iđoš, Novi Kneževac i Čoka angažovale su se na izgradnji savremenog regionalnog sistema za upravljanje otpadom, koji je izgrađen u skladu sa standardima Evropske unije.

Privredno društvo Regionalna deponija d.o.o Subotica zaduženo je za izgradnju i rad regionalnog sistema upravljanja komunalnim otpadom za Grad Suboticu i navedene opštine.

Regionalni sistem za upravljanje otpadom čini:

    1. Regionalna sanitarna deponija – Telo sanitarne deponije ima nepropusnu podlogu i na ovaj način se sprečava otok procednih voda u zemljište i u podžemne vode. Procedne vode se prikupljaju posebnim drenažnim sistemom i ponovo se koriste za regulaciju vlage same deponije. Eventualni viškovi vode prerađuju se u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Telo deponije sadrži i sistem za sakupljanje deponijskih gasova (metana) radi sprečavanja negativnih uticaja njihove emisije, koji se može koristiti i za dobijanje električne energije za potrebu centra. U telo sanitarne deponije odlaže se samo otpad koji ne može da se reciklira ili kompostira. Zajedničko odlaganje opasnog otpada sa drugim vrstama otpada na istoj lokaciji nije dozvoljeno. Sanitarna deponija nije izvor neprijatnih mirisa jer se većinski deo organskog otpada kompostira, a ostatak koji se odlaže u telo deponije se prekriva inertnim materijalom svakih 24 sata. Zbog istog razloga ni vetar ne može da raznosi gornji sloj otpada sa deponije.
    2. Postrojenje za razdvajanje sekundarnih sirovina – U ovom postrojenju se razdvaja otpad po vrstama i svojstvima, i na ovaj način ćemo dobiti sekundarne sirovine spremne za presovanje, baliranje i odlaganje u prostor za privremeno skladištenje, gde se sirovine odlažu do daljeg slanja u reciklažne centre. Suština postrojenja je da se izdvoji sav otpad koji ne može da se reciklira, kako bi do tela deponije dospeo samo onaj deo otpada, koji ne može ni za šta drugo da se iskoristi.
    3. Kompostilište -Biorazgradivi otpad nakon selekcije odlazi na kompostiranje. Iz biorazgradivog otpada, izdvojenog iz mešanog otpada će se nakon tretiranja u kompostilištu dobiti materijal, koji će služiti kao prekrivka za telo deponije. U kompostilištu će se u posebnim tunelima tretirati i čist zeleni otpad (lišće, trava, grane, its.) iz kojeg će se dobiti kompost kvaliteta organskog đubriva. Kompostiranjem se međuostalom obezbeđuje smanjenje količina procednih voda i širenje neprijatnih mirisa.
    4. Reciklažno dvorište (ili centar za sakupljanje otpada) je mesto gde se prikupljaju istrošene baterije i akumulatori, otpadna ulja, otpadne gume, otpad od električnih i elektronskih proizvoda, zeleni otpad, građevinski šut i kabasti otpad iz domaćinstava.
    5. Transfer stanica je mesto do kojeg se otpad doprema auto smećarima, pretovara i presuje u velike rolo kontejnere, u kojima se otpad odvozi do kompleksa regionalne deponije na tretman ili odlaganje. Na ovaj način smanjuju se troškovi transporta i zagađenje vazduha, kao posledica izduvnih gasova kamiona, jer će manji broj vozila prevoziti otpad iz pomenutih opština.

IZGRADNJA OBJEKATA REGIONALNOG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM JE U TOKU. Početak rada regionalnog sistema upravljanja otpadom se planira za početak 2019. godine, kada će prestati sa radom postojeće gradske deponije i smetlišta.

 

OPIS FUNKCIONISANJA BUDUĆEG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM

 

mapa

 

Prikupljanje otpada
Regionalni koncept upravljanja otpadom podrazumeva da poslove sakupljanja komunalnog otpada i dalje obavljaju javna komunalna preduzeća i privatno preduzeće Brantner u opštini Kanjiža, koji će sakupljeni otpad predati privrednom društvu „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica na tretman i odlaganje.

Regionalni centar za upravljanje otpadom
Regionalni centar se nalazi na Bikovu (45°983036, 19°795176), ključno postrojenje unutar kojeg će se vršiti tretman i odlaganje otpada. Od tretmana otpada tu će se vršiti separacija otpada i kompostiranje organskog otpada. Unutar regionalnog centra će se nalaziti i centar za sakupljanje otpada, kao i skladište opasnog otpada. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7-15 časova.

Transfer stanice
Lokacije Transfer stanica nalaze se pored dosadašnjih opština, i to u Kanjiži (46 11´44.22, 20° 05´732), Bačkoj Topoli (45°47´55.52, 19°37´13.30) i Senti (45°89´53.78, 20°10´46.85). Na lokacijama tranfer stanica će se vršiti pretovaranje otpada iz autosmećara u velike rolo-kontejnere, u kojima će se vršiti sabijanje otpada. Iz tranfer stanica otpad će se otpremati do regionalnog centa na lokaciji Bikovo. Radno vreme transfer stanica od ponedeljka do petka od 7-15 časova.

 

Centri za sakupljanje otpada (ili reciklažna dvorišta)
Centri za sakupljanje otpada se grade pored Transfer stanica u Kanjiži, Bačkoj Topoli i Senti, kao i u Malom Iđošu, Čoki, Novom Kneževcu i Subotici. Radom centara za sakupljanje otpada u svakoj opštini se obezbeđuje mogućnost za odvojeno prikupljanje kabastog otpada i onih vrsta otpada, koje je zabranjeno bacati u kantu za smeće.

„Zelena ostrva“
Kako bi na području našeg regiona građanima omogućili da postupaju sa otpadom u skladu sa svim ekološkim principima u gusto naseljenim mestima postaviće se zelena – reciklažna ostrva.
„Zelena ostrva“ omogućavaju građanima da u različito obojene kontejnere odlažu reciklabilni otpad i time doprinesu primarnoj selekciji koju zajednički razvijamo.

Pregled regionalnog sistema upravljanja otpadom PDF

 

Sema regionalnog sistema za upravljlanje otpadom

 

Radom sanitarne deponije i udruživanjem opština uspostavljen je regionalni sistem, u cilju integralnog upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, implementacije koncepta održivog razvoja za buduće generacije.