Позив за подношење понуда JНMВ 3-2016

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге – Извођење детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе израде Елабората и израда Елабората о резервама подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу ЈНМВ бр. 3/2016

Позив за подношење понуда

Конурсна документација ЈНМВ 3-2016