Јавна набавка мале вредности – Набавка опреме за возила ЈНМВ 02/19