Јавна набавка мале вредности – Набавка опреме за возила партија 2 – ЈНМВ 03/19