Tromesečni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2015. godinu – III kvartal