Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Друштва за 2019. годину