Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Друштва за 2018. годину