Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Друштва за 2017. годину