Извештај независног ревизора о ревизији финансијског извештајa друштва за 2016. годину