Изграђени центри за сакупљање отпада

Радови на центрима за сакупљање отпада у Малом Иђошу, Новом Кнежевцу и Чоки успешно су приведени крају током марта 2017. године.

 

У Малом Иђошу, центар за сакупљање отпада се налази на општинској парцели у близини пута Мали Иђош – Ловћенац, удаљеној 1,5 км од периферије насеља и 400 метара ваздушном линијом од првих кућа. Центар за сакупљање оптада у Чоки, налази се у сеоској зони, удаљен 100 м од пута бр. 112, Чока – Црна Бара,  400 м од периферије насеља и 400 м ваздушном линијом од првих кућа. У Новом Кнежевцу, центар је изграђен на локацији која се наслања на постојећу општинску депонију у сеоској зони, на путу бр. 112 Нови Кнежевац – Српски Крстур, удаљеној три километра од периферије насеља и два километра ваздушном линијом од првих кућа. Уместо садашњих атарских путева, потребно је изградити приступне путеве до сва три центра за сакупљање отпада.

 

Ови центри имају веома важну улогу у развоју примарне селекције јер постоје различите врсте отпада које због величине није могуће одлагати у стандардне канте и контејнере, као и врсте отпада које због њихових особина није пожељно одлагати заједно са осталим комуналним и рециклабилним отпадом. Зато су у општинама у којима не постоје транцфер станице у оквиру којих су изграђени и простори за прикупљање ове врсте отпада, изграђени засебни центри доступни грађанима за редовно одлагање амбалажног, кабастог, опасног и другог отпада.

 

Планирани су за сакупљање посебних токова отпада који су најзаступљенији у домаћинствима, као што су папир и картон, пластика и ПЕТ амбалажа, стакло, метал, текстил (нпр. кабасти душеци и сл.), обрађено дрво, електрични и електронски отпад у које спадају бела техника, кућни апарати, рачунари, мобилни телефони, затим грађевински отпад из домаћинстава, отпадне гуме и уља, флуоресцентне цеви, амбалажа од кућне хемије, боја и лакова и друго.

 

Засебни центри су резервисани за отпад који допремају грађани и неће служити за прихват отпада које организовано сакупљају комунална предузећа. Селекција отпада у овим центрима ће имати превентивни карактер ради спречавања присуства нежељених елемената у примарно селектованом отпаду, што би могло да утиче на преузимање отпада од стране оператера и прерађивача, али и да би се спречило мешање опасног и неопасног отпада.

 

Контејнери за отпад ће се периодично празнити или директном предајом овлашћеним оператерима или привремено складиштити у Регионалном центру за управљање отпадом, док се не преда оператерима са одговарајућом лиценцом за даљи третман ових врста отпада.

 

Предвиђено је да центри у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, раде једанпут недељно по унапред утврђеном распореду за сваку општину, док ће у осталим општинама радити сваког радног дана, као и тренсфер станице у оквиру којих се налазе.

 

Трошкове радова на изградњи ових центара за сакупљање отпада су финансирале јединице локалних самоуправа.

 

DSCN0133 DSCN0134 DSCN0135