Почетак рада и запошљавање

 Регионална Депонија почиње са радом и запошљава 60 људи

 

Пројекат „Изградња регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом за Град Суботицу и општине Бачка Топола, Сента, Кањижа, Чока, Мали Иђош и Нови Кнежевац“ у оквиру којег је изграђен целовит систем за регионално управљање отпадом приводи се крају. У току следеће године очекује се почетак рада Регионалног центра за управљање отпадом у Бикову, који је финансирала Европска унија, а самим тим и запошљавање нових радника.

На последњој седници Скупштина града је усвојила Одлуку о давању сагласности на другу измену Програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим и комуналним отпадом „Регионална депонија“ за 2017. годину, према којој ће у Регионалној депонији бити запослено још 60 људи. До краја године ће бити усвојен Правилник о организацији и систематизацији послова, а од половине јануара наредне године ће се исти и почети примењивати.

У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова планирано је запошљавање следећег кадра, са наведеним квалификацијама:

1. Стручни сарадник за јавне набавке и продају

Опис посла: Учествује у припреми годишњег плана набавке, спроводи, припрема и планира јавне набавке, врши истраживање тржишта, организује продају и праћење наплате

Неопходне квалификације: VI или VII степен стручне спреме економске или правне струке, 3 године радног искуства на пословима продаје и набавке, познавање рада на рачунару (MS Office), познавање српског и мађарског језика, активан возач (Б категорија), а предност представља поседовање Сертификата службеника за јавне набавке

2. ИТ сарадник

Опис посла: Води рачуна о исправности SCADA система, врши инсталацију и одржавање компјутера, мреже и ИТ система у друштву, израђује и одржава интернет страницу друштва и пратећих апликација за презентацију и промоцију активности друштва, води рачуна о доступности, стабилности и безбедности података и информатичких услуга друштва

Неопходне квалификације: VI или VII степен стручне спреме информатичке струке, 3 године искуства у одржавању компјутерских система и опреме, познавање рада на рачунару (MS Office), познавање српског, мађарског и енглеског језика, активан возач (Б категорија)

3. Руковалац мобилном механизацијом у хали за сепарацију отпада

Опис посла: Дозира отпад на линију за сепарацију, врши визуелну инспекцију довеженог отпада и уклања крупан и кабаст комуналан отпад, управља возилима за транспорт терета у склопу линије за сепарацију, врши манипулацију и балирање отпада

Посебни услови за рад: III или IV степен стручне спреме, годину дана искуства у раду на утоваривачу, булдожеру или багеру и поседовање уверења за руковање радним машинама

4. Оператер на линији за сепарацију отпада

Опис посла: Обавља послове издвајања рециклабилног отпада

Посебни услови за рад: Основно образовање

5. Шеф одељења компостилишта и депоније

Опис посла: Организује, планира и контролише активности у оквиру компостилишта, дробилишног постројења, депоновања отпада, спаљивања депонијског гаса, рециркулацију процедних вода, уклањања муља који се јавља усред пречишћавања отпадних вода и води евиденцију о количинама отпада у складу са прописима

Посебни услови за рад: VI или VII степен стручне спреме, 3 године искуства на пословима који су повезани са пословима послодавца, познавање рада на рачунару (MS Office), познавање српског и мађарског језика, предност искуство на позицијама нижег руководства, предност искуство у раду са мобилном опремом

6. Оператер у компостилишту

Опис посла: Врши пријем и припрему отпада за компостирање, превртање компоста, влажи га по потреби, прати параметре који показују његову зрелост и квалитет, врши просејавање компоста, рукује дробиличним постројењем, води рачуна о рециркулацији процедне воде и раду пречистача

Посебни услови за рад: III или IV степен стручне спреме

7. Возач камиона у РЦУО

Опис посла: Камионима врши превоз отпада у оквиру комплекса

Посебни услови за рад: III или IV степен стручне спреме, возачка дозвола „ЦЕ” категорије, 3 године искуства у управљању камионима, предност искуство управљања подизачима и киперимa

8. Руковалац компактора и булдожера

Опис посла: Врши планско попуњавање тела депоније, разастирање, сабијање и прекривање отпада на телу депоније, по потреби управља и утоваривачем на телу депоније

Посебни услови за рад: III или IV степен стручне спреме, 2 године искуства у руковању са тешком механизацијом, предност поседовања уверења о оспособљености за руковање мобилне механизације

9. Стручни сарадник за лабораторијска испитивања

Опис посла: Континуално прати квалитет параметара заштите животне средине и индикаторе емисија у складу са прописима и планским документима друштва и доставља податке надлежним органима, учествује у праћењу техничких процеса пречишћавања свих отпадних вода и израђује извештаје

Посебни услови за рад: VII степен стручне спреме, хемијске, технолошке или еколошке струке, 1 година радног искуства у лабораторији, активан возач (Б категорија), предност познавање прописа из заштите животне средине и граничних вредности нивоа загађујућих материја, способност коришћене лабораторијских и информационих система и софтвера

10. Руководилац сектора за логистику, транспорт и одржавање

Опис посла: Планира и контролише рад трансфер станица и центара за сакупљање отпада, процес транспорта, преузимања, складиштења и предаје отпада у оквиру објеката у оквиру система; организује и контролише послове обезбеђења свих локација система и рад станице за точење; контролише и анализира потрошњу свих енергената и потрошњу горива у оквиру система; врши техничку припрему за инвестиционе радове и учествује у исходовању потребне документације, организовању техничког прегледа и издавању употребних дозвола

Посебни услови за рад: VII степен стручне спреме техничке струке, 3 године искуства на пословима повезаним са пословима послодавца, познавање рада на рачунару (MS Office), познавање српског, мађарског и енглеског језика, активан возач (Б категорија)

11. Шеф одељења за логистику и транспорт

Опис посла: Организује рад трансфер станица и центара за сакупљање отпада, процес транспорта, преузимања, складиштења и предаје отпада у оквиру објеката система; организује предају посебних токова отпада овлашћеним оператерима и води евиденцију у складу са законском регулативом; израђује планове коришћења возног парка, распореда и рута за превоз отпада у оквиру и између објеката система

Посебни услови за рад: VI или VII степен стручне спреме, 3 године искуства на пословима који су повезани са пословима послодавца, познавање рада на рачунару (MS Office), познавање српског и мађарског језика, а предност представља искуство на позицијама нижег руководства

12. Вагар

Опис посла: Врши мерење при уласку и изласку возила на колској вази, издаје потврде о количинама отпада, води евиденцију и упућује возила где да истоваре отпад

Посебни услови за рад: III или IV степен стручне спреме, годину дана искуства на сличним пословима, познавање рада на рачунару (MS Office), познавање српског и мађарског језика

13. Возач камиона са приколицом

Опис посла: Врши превоз отпада камионима са приколицом на релацијама између објеката Регионалног система

Посебни услови за рад: III или IV степен стручне спреме, 3 године искуства у управљању камионима са приколицом, возачка дозвола „ЦЕ” категорије

14. Шеф одељења одржавања

Опис посла: Организује послове одржавању опреме, механизације, возила, прања возила, одржавања зелених површина, врши точење горива и води евиденцију о издатим количинама

Посебни услови за рад: IV степен стручне спреме машинске струке, 3 године искуства у раду на пословима одржавања, предност искуство у одржавању механизације за транспорт и тешке механизације, предност возач Б категорије

15. Електричар

Опис посла: Одржава, врши проверу и поправку електроинсталација објеката и машинске опреме у оквиру система, анализира потрошњу свих енергената у објектима и по потреби помаже при сервисирању возила и тешке механизације

Посебни услови за рад: III или IV степен стручне спреме електротехничке струке, 3 године искуства у раду на пословима електричара, предност возач Б категорије

16. Механичар

Опис посла: Одржава, врши проверу исправности и поправке возила, мобилне механизације и машинске опреме, врши точење горива и води евиденцију о издатим количинама

Посебни услови за рад: III или IV степен стручне спреме, машинске струке, 3 године искуства у раду на пословима одржавања, предност искуство при одржавању механизације за транспорт и тешке механизације, предност возач Б категорије

Извесно је да ће Суботица ускоро имати Регионалну депонију, за чији рад је неопходно запослити још 60 радника.

Позивају се сва заинтересована лица да уколико испуњавају неопходне квалификације радних места, која ће у току следеће године понудити „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, доставе своју биографију на е-маил адресу posao@deponija.rs, са назнаком за које радно место су заинтересовани.

 

Преузми документ: овде