Početak rada i zapošljavanje

 Regionalna Deponija počinje sa radom i zapošljava 60 ljudi

 

Projekat „Izgradnja regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom za Grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Čoka, Mali Iđoš i Novi Kneževac“ u okviru kojeg je izgrađen celovit sistem za regionalno upravljanje otpadom privodi se kraju. U toku sledeće godine očekuje se početak rada Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Bikovu, koji je finansirala Evropska unija, a samim tim i zapošljavanje novih radnika.

Na poslednjoj sednici Skupština grada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim i komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ za 2017. godinu, prema kojoj će u Regionalnoj deponiji biti zaposleno još 60 ljudi. Do kraja godine će biti usvojen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, a od polovine januara naredne godine će se isti i početi primenjivati.

U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova planirano je zapošljavanje sledećeg kadra, sa navedenim kvalifikacijama:

1. Stručni saradnik za javne nabavke i prodaju

Opis posla: Učestvuje u pripremi godišnjeg plana nabavke, sprovodi, priprema i planira javne nabavke, vrši istraživanje tržišta, organizuje prodaju i praćenje naplate

Neophodne kvalifikacije: VI ili VII stepen stručne spreme ekonomske ili pravne struke, 3 godine radnog iskustva na poslovima prodaje i nabavke, poznavanje rada na računaru (MS Office), poznavanje srpskog i mađarskog jezika, aktivan vozač (B kategorija), a prednost predstavlja posedovanje Sertifikata službenika za javne nabavke

2. IT saradnik

Opis posla: Vodi računa o ispravnosti SCADA sistema, vrši instalaciju i održavanje kompjutera, mreže i IT sistema u društvu, izrađuje i održava internet stranicu društva i pratećih aplikacija za prezentaciju i promociju aktivnosti društva, vodi računa o dostupnosti, stabilnosti i bezbednosti podataka i informatičkih usluga društva

Neophodne kvalifikacije: VI ili VII stepen stručne spreme informatičke struke, 3 godine iskustva u održavanju kompjuterskih sistema i opreme, poznavanje rada na računaru (MS Office), poznavanje srpskog, mađarskog i engleskog jezika, aktivan vozač (B kategorija)

3. Rukovalac mobilnom mehanizacijom u hali za separaciju otpada

Opis posla: Dozira otpad na liniju za separaciju, vrši vizuelnu inspekciju doveženog otpada i uklanja krupan i kabast komunalan otpad, upravlja vozilima za transport tereta u sklopu linije za separaciju, vrši manipulaciju i baliranje otpada

Posebni uslovi za rad: III ili IV stepen stručne spreme, godinu dana iskustva u radu na utovarivaču, buldožeru ili bageru i posedovanje uverenja za rukovanje radnim mašinama

4. Operater na liniji za separaciju otpada

Opis posla: Obavlja poslove izdvajanja reciklabilnog otpada

Posebni uslovi za rad: Osnovno obrazovanje

5. Šef odeljenja kompostilišta i deponije

Opis posla: Organizuje, planira i kontroliše aktivnosti u okviru kompostilišta, drobilišnog postrojenja, deponovanja otpada, spaljivanja deponijskog gasa, recirkulaciju procednih voda, uklanjanja mulja koji se javlja usred prečišćavanja otpadnih voda i vodi evidenciju o količinama otpada u skladu sa propisima

Posebni uslovi za rad: VI ili VII stepen stručne spreme, 3 godine iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima poslodavca, poznavanje rada na računaru (MS Office), poznavanje srpskog i mađarskog jezika, prednost iskustvo na pozicijama nižeg rukovodstva, prednost iskustvo u radu sa mobilnom opremom

6. Operater u kompostilištu

Opis posla: Vrši prijem i pripremu otpada za kompostiranje, prevrtanje komposta, vlaži ga po potrebi, prati parametre koji pokazuju njegovu zrelost i kvalitet, vrši prosejavanje komposta, rukuje drobiličnim postrojenjem, vodi računa o recirkulaciji procedne vode i radu prečistača

Posebni uslovi za rad: III ili IV stepen stručne spreme

7. Vozač kamiona u RCUO

Opis posla: Kamionima vrši prevoz otpada u okviru kompleksa

Posebni uslovi za rad: III ili IV stepen stručne spreme, vozačka dozvola „CE” kategorije, 3 godine iskustva u upravljanju kamionima, prednost iskustvo upravljanja podizačima i kiperima

8. Rukovalac kompaktora i buldožera

Opis posla: Vrši plansko popunjavanje tela deponije, razastiranje, sabijanje i prekrivanje otpada na telu deponije, po potrebi upravlja i utovarivačem na telu deponije

Posebni uslovi za rad: III ili IV stepen stručne spreme, 2 godine iskustva u rukovanju sa teškom mehanizacijom, prednost posedovanja uverenja o osposobljenosti za rukovanje mobilne mehanizacije

9. Stručni saradnik za laboratorijska ispitivanja

Opis posla: Kontinualno prati kvalitet parametara zaštite životne sredine i indikatore emisija u skladu sa propisima i planskim dokumentima društva i dostavlja podatke nadležnim organima, učestvuje u praćenju tehničkih procesa prečišćavanja svih otpadnih voda i izrađuje izveštaje

Posebni uslovi za rad: VII stepen stručne spreme, hemijske, tehnološke ili ekološke struke, 1 godina radnog iskustva u laboratoriji, aktivan vozač (B kategorija), prednost poznavanje propisa iz zaštite životne sredine i graničnih vrednosti nivoa zagađujućih materija, sposobnost korišćene laboratorijskih i informacionih sistema i softvera

10. Rukovodilac sektora za logistiku, transport i održavanje

Opis posla: Planira i kontroliše rad transfer stanica i centara za sakupljanje otpada, proces transporta, preuzimanja, skladištenja i predaje otpada u okviru objekata u okviru sistema; organizuje i kontroliše poslove obezbeđenja svih lokacija sistema i rad stanice za točenje; kontroliše i analizira potrošnju svih energenata i potrošnju goriva u okviru sistema; vrši tehničku pripremu za investicione radove i učestvuje u ishodovanju potrebne dokumentacije, organizovanju tehničkog pregleda i izdavanju upotrebnih dozvola

Posebni uslovi za rad: VII stepen stručne spreme tehničke struke, 3 godine iskustva na poslovima povezanim sa poslovima poslodavca, poznavanje rada na računaru (MS Office), poznavanje srpskog, mađarskog i engleskog jezika, aktivan vozač (B kategorija)

11. Šef odeljenja za logistiku i transport

Opis posla: Organizuje rad transfer stanica i centara za sakupljanje otpada, proces transporta, preuzimanja, skladištenja i predaje otpada u okviru objekata sistema; organizuje predaju posebnih tokova otpada ovlašćenim operaterima i vodi evidenciju u skladu sa zakonskom regulativom; izrađuje planove korišćenja voznog parka, rasporeda i ruta za prevoz otpada u okviru i između objekata sistema

Posebni uslovi za rad: VI ili VII stepen stručne spreme, 3 godine iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima poslodavca, poznavanje rada na računaru (MS Office), poznavanje srpskog i mađarskog jezika, a prednost predstavlja iskustvo na pozicijama nižeg rukovodstva

12. Vagar

Opis posla: Vrši merenje pri ulasku i izlasku vozila na kolskoj vazi, izdaje potvrde o količinama otpada, vodi evidenciju i upućuje vozila gde da istovare otpad

Posebni uslovi za rad: III ili IV stepen stručne spreme, godinu dana iskustva na sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru (MS Office), poznavanje srpskog i mađarskog jezika

13. Vozač kamiona sa prikolicom

Opis posla: Vrši prevoz otpada kamionima sa prikolicom na relacijama između objekata Regionalnog sistema

Posebni uslovi za rad: III ili IV stepen stručne spreme, 3 godine iskustva u upravljanju kamionima sa prikolicom, vozačka dozvola „CE” kategorije

14. Šef odeljenja održavanja

Opis posla: Organizuje poslove održavanju opreme, mehanizacije, vozila, pranja vozila, održavanja zelenih površina, vrši točenje goriva i vodi evidenciju o izdatim količinama

Posebni uslovi za rad: IV stepen stručne spreme mašinske struke, 3 godine iskustva u radu na poslovima održavanja, prednost iskustvo u održavanju mehanizacije za transport i teške mehanizacije, prednost vozač B kategorije

15. Električar

Opis posla: Održava, vrši proveru i popravku elektroinstalacija objekata i mašinske opreme u okviru sistema, analizira potrošnju svih energenata u objektima i po potrebi pomaže pri servisiranju vozila i teške mehanizacije

Posebni uslovi za rad: III ili IV stepen stručne spreme elektrotehničke struke, 3 godine iskustva u radu na poslovima električara, prednost vozač B kategorije

16. Mehaničar

Opis posla: Održava, vrši proveru ispravnosti i popravke vozila, mobilne mehanizacije i mašinske opreme, vrši točenje goriva i vodi evidenciju o izdatim količinama

Posebni uslovi za rad: III ili IV stepen stručne spreme, mašinske struke, 3 godine iskustva u radu na poslovima održavanja, prednost iskustvo pri održavanju mehanizacije za transport i teške mehanizacije, prednost vozač B kategorije

Izvesno je da će Subotica uskoro imati Regionalnu deponiju, za čiji rad je neophodno zaposliti još 60 radnika.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da ukoliko ispunjavaju neophodne kvalifikacije radnih mesta, koja će u toku sledeće godine ponuditi „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, dostave svoju biografiju na e-mail adresu posao@deponija.rs, sa naznakom za koje radno mesto su zainteresovani.

 

Preuzmi dokument: ovde