Закони и прописи

Управљање отпадом је уређено великим бројем закона и других прописа (преко 30). Овде ће бити поменути само основни прописи који регулишу ову област и који се примењују:

1. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  којим се утврђују начела заштите животне средине. Управљање отпадом спроводи се по прописаним условима и мерама поступања са отпадом у оквиру система сакупљања, транспорта, третмана и одлагања отпада, укључујући и наџор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после њиховог затварања.

2. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину – СЕА којим се уређују услови, начин и поступак вршења процена утицаја одређених планова и програма на животну средину, ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма.

3. Закон о процени утицаја на животну средину – ЕИА  којим се између осталог уређује поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајан утицај на животну средину.

4. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине – ИППЦ  којим се уређују услови за поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности који могу имати негативне последице на здравље људи, животну средину или материјално добро, врсте активности постројења, наџор и друга питања од значаја за спречавање и контроли загађивања животне средине.

5. Закон о комуналним делатностима  којим се одређују комуналне делатности и уређују општи услови и начин њиховог обављања, уређује организовање и обављање комуналних делатности.

6. Закон о управљању отпадом  којим се уређује планирање и организација управљања отпадом, мере поступања са отпадом при сакупљању, транспорту, складиштењу, поновном искоришћавању, третману и одлагању, управљање посебним токовима отпада, наџор и друга питања.

7. Законом о јавним предузећима уређује се правни положај јавних предузећа и других облика организовања (као што су друштва капитала основана од стране јединица локалних самоуправа) који обављају делатност од општег интереса. Делатности од општег интереса, у смислу овог закона, јесу делатност управљања отпадом и комуналне делатности.