Zakoni i propisi

Upravljanje otpadom je uređeno velikim brojem zakona i drugih propisa (preko 30). Ovde će biti pomenuti samo osnovni propisi koji regulišu ovu oblast i koji se primenjuju:

1. ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE  kojim se utvrđuju načela zaštite životne sredine. Upravljanje otpadom sprovodi se po propisanim uslovima i merama postupanja sa otpadom u okviru sistema sakupljanja, transporta, tretmana i odlaganja otpada, uključujući i nadžor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle njihovog zatvaranja.

2. Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu – SEA kojim se uređuju uslovi, način i postupak vršenja procena uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu, radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa.

3. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu – EIA  kojim se između ostalog uređuje postupak procene uticaja za projekte koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu.

4. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine – IPPC  kojim se uređuju uslovi za postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koji mogu imati negativne posledice na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalno dobro, vrste aktivnosti postrojenja, nadžor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontroli zagađivanja životne sredine.

5. Zakon o komunalnim delatnostima  kojim se određuju komunalne delatnosti i uređuju opšti uslovi i način njihovog obavljanja, uređuje organizovanje i obavljanje komunalnih delatnosti.

6. Zakon o upravljanju otpadom  kojim se uređuje planiranje i organizacija upravljanja otpadom, mere postupanja sa otpadom pri sakupljanju, transportu, skladištenju, ponovnom iskorišćavanju, tretmanu i odlaganju, upravljanje posebnim tokovima otpada, nadžor i druga pitanja.

7. Zakonom o javnim preduzećima uređuje se pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja (kao što su društva kapitala osnovana od strane jedinica lokalnih samouprava) koji obavljaju delatnost od opšteg interesa. Delatnosti od opšteg interesa, u smislu ovog zakona, jesu delatnost upravljanja otpadom i komunalne delatnosti.